Status for øyer i Portugal som fri for varroainfeksjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 om anerkjennelse av status for flere øyer i Portugal som fri for varroainfeksjon og endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/503/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1895 of 7 November 2019 recognising several islands in Portugal as free from varroosis and amending the Annex to Implementing Decision 2013/503/EU

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I artikel 15 i direktiv 92/65/EØF fastsættes det, at en medlemsstat, der mener at være helt eller delvis fri for en af de i bilag B til direktivet nævnte sygdomme, skal forelægge Kommissionen behørig dokumentation, på baggrund af hvilken der vil blive vedtaget en afgørelse, der anerkender, at denne medlemsstat eller dele heraf er sygdomsfri(e), og de supplerende handelsmæssige garantier, der kan kræves, defineres.

(2) Varroatose hos honningbier er opført under dens tidligere navn »trachemide-syge« i bilag B til direktiv 92/65/EØF, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU har allerede anerkendt flere områder i medlemsstaterne som værende frie for varroatose. Disse områder er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU sammen med de supplerende handelsmæssige garantier.

(3) Portugal anmodede Kommissionen om at anerkende øerne Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira i øgruppen Azorerne frie for varroatose, bad om, at supplerende handelsmæssige garantier defineres, så de svarer til dem, der er gennemført på nationalt plan, og fremlagde behørig detaljeret dokumentation, som defineret i artikel 15, stk. 1, i direktiv 92/65/EØF, for at underbygge sin anmodning.

(4) I lyset af den detaljerede dokumentation, som Portugal har fremlagt, bør øerne Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira anerkendes som områder i Portugal, der er frie for varroatose, og opføres i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU sammen med de supplerende handelsmæssige garantier.

(5) Gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
03.12.2019

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet