Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/1782 av 25. november 2020 om endring av beslutning nr. 573/2014/EU om styrket samarbeid mellom de offentlige arbeidsmarkedsetatene (PES)

Decision (EU) 2020/1782 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2020)

Sammendrag av innhold
De offentlige arbeidsmarkedsetatene spiller en viktig rolle for å hjelpe arbeidsledige ut i jobb. For å kunne levere fleksible, moderne og brukerorienterte tjenester, er det viktig med samarbeid mellom de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-området. Samarbeid mellom de offentlige etatene på EU/EØS-nivå går tilbake til 1997 da det ble etablert et uformelt rådgivende nettverk HoPES (Heads og Public Employment Services). Hensikten med nettverket var å fremme samarbeid, støtte innovasjon og gjensidig læring.

PES-nettverket ble i 2014 formalisert gjennom Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 573/2014/EU av 15. mai 2014. Arbeids- og velferdsdirektoratet har deltatt i PES-nettverket som omfatter EU-landene, Norge og Island. Ifølge beslutningen skal nettverket vare ut 2020, jf. eget EØS-notat vedr. Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 573/2014/EU. EØS-komiteen innlemmet rettsakten i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 12. desember 2014.

Europaparlamentet og Rådet fattet 11. september 2019 en beslutning om å videreføre eksisterende samarbeid frem til 31. desember 2027, jf. KOM(2019)620. Tanken med å videreføre nettverket er å forsterke og bygge videre på de positive resultatene som allerede er oppnådd innen det europeiske arbeidsmarkedssamarbeidet mellom etatene innen EU/EØS. Nettverket bør fortsette å være formalisert i EU/EØS, fordi dette har muliggjort blant annet gjennomføringen av benchlearningarbeidet, som er et viktig bidrag til modernisering, videreutvikling og gjensidig læring i etatene.

Innen 2026 skal det gjennomføres en evaluering av forslaget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen krever ikke lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Videreføring av beslutning 573/2014/EU vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten utover dagens nivå som medlemmer av nettverket.

De faktiske kostnadene for gjennomføringen av beslutning nr. 573/2014/EU dekkes i dag innenfor EaSI-programmmets Progress-del. EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EU programme for Employment and Social Innovation - EaSI) for perioden 2014-2020 ble formelt vedtatt 11. desember 2013 ved Europaparlamentets- og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013. Fra 2015 deltar Norge i EaSI-programmets Progress-del, jf. Prop. 76 S (2014-2015) og Innst. 277 S (2014-2015), som finasierer gjennomføringen av beslutningen.

Fremtidig deltakelse i ESF+(EaSI) som skal finansiere videreføringen av beslutning 573/2014/EU i den nye programperioden 2021-2027, er til vurdering i Arbeids- og sosialdepartementet, og vil være avgjørende for om Norge deltar i samarbeidet som beslutningen nr. 573/2014/EU omhandler.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rettsakten har vært vurdert av speisalutvalget for arbeidsmiljø, fribevegelighet av personer og arbeidstakere, der berørete departementer er representert.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant. Endringene vil ikke medføre behov for endringer i norsk rett.

PES-nettverket har etablert en viktig posisjon innenfor EUs sysselsettingsarbeid både som pådriver og som høringsinstans for sentrale EU-initiativer.

En evaluering av PES-nettverket ble gjennomført i 2018. Evalueringen har vist at nettverket har vært svært effektivt, det har vært en god støtte for videreutvikling av etatene og deres utfordringer nasjonalt, samt at det har fremmet og motivert samarbeid på europeisk nivå. Evalueringen fremhever spesielt benchlearningsarbeidet som et godt eksempel. Det er en prosess som systematisk sammenligner arbeidsmarkedsetatens resultater på et europeisk nivå, samt identifiserer god praksis og fremmer gjensidig evidensbasert læring. PES-nettverket har gjennom dette blitt et sterkt læringsmiljø, hvor det hvert år forberedes et konkret arbeidsprogram til videreutvikling og modernisering av etatene. På denne måten får også NAV tilgang til en enorm pool av kunnskap og erfaring, som ikke ville være tilgjengelig på annen måte.

NAV deltar på en rekke aktiviteter innenfor gjensidig læring og har de siste årene ledet flere arbeidsgrupper. Temaene dekker bl.a. utsatte grupper som langtidsledige, unge og flyktninger, og organisasjonsutvikling av PES-organisasjon. Etaten kommer tett innpå arbeidsmarkedspolitikken i EU og har betydelig påvirkningskraft i dette nettverket.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter beslutningen om å fornye beslutning nr. 573/2014/EU til å gjelde ut året 2027. Direktoratet mener at dette er et viktig samarbeid med godt utbytte for NAV og for de offentlige arbeidsmarkedsetatene ellers innen EU/EØS-området. Norsk deltakelse i PES-samarbeidet bidrar også til å fremme norske interesser på det arbeidslivspolitiske og sosialpolitiske området, bl.a. gjennom å medvirke i de faglige drøftelsene som ligger forut for utarbeidelse av eventuelt EØS-relevant regelverk. Effekten av å ikke delta er vanskelig å kvantifisere, med det ville vært et tap for NAV å miste tilgangen til dette nettverket.

Uten deltakelse i ESF+/EaSI (2021-2027), vil ikke dagens tilknytting til PES-nettverket kunne opprettholdes. I et slikt scenario, bør andre muligheter diskuteres med Europakommisjonen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Europaparlamentet og Rådet har 11. september 2019 vedtatt å styrke/forlenge samarbeid mellom de offentlige arbeidsmarkedsetatene (PES-samarbeidet) gjennom beslutning nr 573/2014/EU.

Fremtidig deltakelse i ESF+(EaSI) som skal finansiere videreføringen av beslutning nr. 573/2014/EU i den nye programperioden 2021-2027, er til vurdering i Arbeids- og sosialdepartementet, og vil være avgjørende for om Norge deltar i samarbeidet som beslutningen nr. 573/2014/EU omhandler.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet