Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/970 av 18. april 2018 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

Commission Delegated Directive (EU) 2018/970 of 18 April 2018 amending Annexes II, III and V to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2016/1629 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF med virkning fra den 7. oktober 2018. I bilag II til direktiv (EU) 2016/1629 fastlægges det, at de tekniske forskrifter for flydende strukturer er fastsat i ES-TRIN-standard 2015/1.

(2) Unionens aktiviteter i sektoren for transport ad indre vandveje bør tilsigte at sikre, at de tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, der skal anvendes i Unionen, udarbejdes på en ensartet måde.

(3) Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) blev oprettet den 3. juni 2015 inden for rammerne af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) med henblik på at udarbejde tekniske standarder for transport ad indre vandveje på forskellige områder og navnlig for så vidt angår fartøjer, informationsteknologi og besætninger.

(4) CESNI vedtog på sit møde den 6. juli 2017 den nye europæiske standard om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, ES-TRIN-standard 2017/1.

(5) ES-TRIN-standarden fastsætter de fælles tekniske forskrifter, der er nødvendige af hensyn til sikkerheden for fartøjer til sejlads på indre vandveje. Den indeholder bestemmelser om skibsbygning, udrustning og udstyr til fartøjer til sejlads på indre vandveje, særlige bestemmelser for nærmere bestemte fartøjskategorier såsom passagerfartøjer, konvojer, der skubbes, og containerskibe, bestemmelser om udstyr til det automatiske identifikationssystem (AIS), bestemmelser om fartøjsidentifikation, en model for certifikater og registre, overgangsbestemmelser samt instrukser om anvendelsen af den tekniske standard.

(6) CCNR vil ændre sin retlige ramme, reglementet for inspektion af fartøjer på Rhinen, med henblik på at henvise til den nye standard og gøre samme standard obligatorisk inden for rammerne af anvendelsen af den reviderede konvention om sejlads på Rhinen.

(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 bør derfor ændres.

(8) Af hensyn til sammenhængen bør de ændrede bestemmelser gennemføres i national ret og gælde fra den dato, der oprindelig blev fastsat for gennemførelsen og anvendelsen af direktiv (EU) 2016/1629 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.04.2018
Gjennomføringsfrist i EU
07.10.2018
Anvendelsesdato i EU
07.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet