Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1944 av 13. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, maler og prosedyrer for konsultasjon mellom relevante kompetente myndigheter i forbindelse med melding om planlagt erverv av betydelig eierandel i et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EC og 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1944 of 13 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the consultation process between relevant competent authorities in relation to the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm in accordance with Directives 2004/39/EC and 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser om skjemaer og prosedyrer for utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter ved erverv betydelig eierandel i verdipapirforetak. De utfyllende reglene er gitt i medhold av verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II) (europaparlamentsdirektiv og rådsdirektiv 2014/65/EU.)

Det følger av forordningen at kompetente myndigheter skal utpeke kontaktpersoner for kommunikasjon ved anvendelse av forordningen og at ESMA skal underrettes om disse kontaktpersonene. Ved erverv av betydelig eierandel skal kompetent myndighet oversende anmodning om informasjon til den andre statens myndigheter. Anmodningen skal sendes på det skjemaet som forordningen fastsetter. Svar på anmodningen skal gis så snart som mulig og senest innen 20 virkedager etter at anmodningen er mottatt. Det skal i svaret på anmodningen gis opplysninger om de forhold som etterspørres og eventuelle synspunkter og forbehold i forbindelse med det påtenkte ervervet. Det skal også på eget initiativ gis opplysninger om andre vesentlige forhold som kan påvirke vurderingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av basisrettsakten (MiFID II). Rettsakten skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2017
Anvendelsesdato i EU
15.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1944
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro