Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til modular light aircraft pilot sertifikat (LAPL)

(Under development) Commission Regulation amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as regards modular light aircraft pilot licences

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
RMT.0678 inneholder forslag om endring av Kommisjonsforordning (EU) nr 1178/2011 når det gjelder modular light aircraft pilot licences (modular-LAPL) for å legge til rette for innføring av trinnvis utdanningsmodell for LAPL sertifikater. Det er foreslått to moduler: utdanningsmodell 1 som gir LAPL med begrensede rettigheter (kun lokale flyginger), og en påbyggingsmodul 2 som gir fullverdig LAPL.

Forslaget er kommet opp etter ønske fra stater som i dag har en slik utdanningsmodell nasjonalt, og som ønskes videreført inn i det felleseuropeiske regelverket. Norge har ikke en slik trinnvis utdanningsmodell.

De foreslått endringene skal resultere i økte effektivitet og proporsjonalitet ved å gi mulighet for statene som har denne ordningen til å fortsette med egne utdanningsmodeller for LAPL-sertifikat.

Statene bestemmer selv om de skal bruke dette alternativet eller ikke. Det gir kun en mulighet for statene til å utstede nasjonale sertifikater (begrenset LAPL) innenfor rammen av det felleseuropeiske regelverket.

Endringsforslaget påvirker bare en begrenset sektor av luftfarten («lower end of General Aviation»).

Merknader
Endringsforslaget har hjemmel i EASA basisforordning (EF) nr. 216/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forslaget vil medføre endring i norsk regelverk – forskrift 23. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for norske myndigheter eller norske luftfartsaktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet er positive til endringsforslaget og vurderer at så lenge forslaget blir frivillig for statene å ta i bruk og innehavere av et slikt begrenset sertifikat ikke skal kunne fly over landegrenser, vil forslaget fremstår som uproblematisk. Det er ingen slik utdanningsmodell i Norge, og det ligger ikke an til at en slik nasjonalt utdanningsmodell vil bli innført i Norge.

Det er ikke behov for tilpasningstekst. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Endringsforslaget er utarbeidet av EASA (EUs luftfartsbyrå). Forslaget er drøftet i EASA komiteens møte i februar 2018. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA komiteen. Diskusjonen i møtet viste at reaksjonene fra statene er delte. EASA understreket at det skal være frivillig for statene å innføre forslaget, og innehavere av et slikt begrenset LAPL ikke skal kunne fly over landegrenser. Endringsforslaget skal evalueres etter en fem års periode og deretter skal kommisjonen vurdere om forslaget skal bli en fast bestemmelse.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
23.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet