Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Revidert utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 fastsætter de nærmere regler for visse pilotcertifikater og for konvertering af nationale pilotcertifikater og nationale flymekanikercertifikater til pilotcertifikater samt betingelserne for accept af certifikater fra tredjelande. Forordningen indeholder også regler for piloters helbredsgodkendelser, betingelserne for konvertering af nationale helbredsgodkendelser og certificering af flyvelæger samt bestemmelser om kabinepersonalets helbredsmæssige egnethed.

(2) Gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1178/2011 viste, at visse bestemmelser heri indeholder redaktionelle fejl eller er tvetydige. Dette medfører gennemførelsesproblemer og problemer med at opretholde et ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i alle medlemsstater. Disse bestemmelser bør derfor præciseres og rettes.

(3) Under standardiseringsbesøg foretaget af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (herefter "agenturet") og møder i den medicinske ekspertgruppe, som agenturet var vært for, blev der konstateret flere smuthuller i bilag IV til forordning (EU) nr. 1178/2011, der potentielt kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser, og som derfor bør lukkes.

(4) Efter ulykken med Germanwings Flight 9525 identificerede Germanwings Task Force under ledelse af agenturet en række sikkerhedsrisici og fremkom med seks anbefalinger for at afbøde disse risici . Fire af disse anbefalinger, nemlig anbefaling 2 "Vurdering af flyvebesætningers mentale sundhed", anbefaling 3 "Forebyggelse af flyvebesætningers misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer", anbefaling 4 "Uddannelse, tilsyn og netværk af flyvelæger" og anbefaling 5 "Etablering af et europæisk flyvemedicinsk dataregister", vedrører ændringer af reglerne om helbredsgodkendelser af flyvebesætninger i forordning (EU) nr. 1178/2011. Det er hensigtsmæssigt at, at der nu følges op på disse fire anbefalinger.

(5) Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1178/2011 vedrørende helbredskrav og flyvemedicinsk undersøgelse bør tilpasses til de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/340 .

(6) Der er i øjeblikket stadig forhandlinger i gang mellem Unionen og visse tredjelande, bl.a. om konvertering af pilotcertifikater og tilhørende helbredsgodkendelser. Med henblik på at sikre, at medlemsstaterne kan fortsætte med at anerkende tredjelandscertifikater og helbredsgodkendelser i en midlertidig periode i lyset af disse forhandlinger, er det nødvendigt at forlænge den periode, hvori medlemsstater kan beslutte ikke at anvende bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1178/2011 på deres områder for piloter, som er indehavere af et certifikat og tilhørende helbredsgodkendelse udstedt af et tredjeland, og som er involveret i ikke-erhvervsmæssig operation af visse luftfartøjer.

(7) Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning bygger på agenturets udtalelse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet