Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/445 av 17. mars 2015 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 når det gjelder tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart

Commission Regulation (EU) 2015/445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.02.2015)

Sammendrag av innhold

I. Bakgrunn
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 er del av det nye felleseuropeiske regelverket for sivil luftfart som ligger under basisforordningen (EF) nr. 216/2008. Forordningen inneholder bestemmelsene for sertifisering av besetningsmedlemmer. Dette inkluderer også regler for allmennflyging (GA), men på grunn av overgangsregler har de fleste av disse reglene ikke kommet til anvendelse ennå for denne gruppen. Begge de nevnte forordningene er gjennomført i norsk rett (se egne EØS-notat for disse).

Parallelt med at forordning 1178/2011 er kommet på plass, har EU-kommisjonen og EASA (European Aviation Safety Agency) igangsatt et prosjekt for å evaluere hvordan de nye reglene virker inn på allmennflysegmentet i luftfarten, og hvordan man ønsker at de regulatoriske rammevilkårene for dette segmentet skal være. Dette prosjektet har fått navnet "General Aviation Roadmap". Et element av dette arbeidet er å utarbeide et tredje alternativ som gjør at allmennflysegmentet ikke omfattes av reglene for komplekse og ikke-komplekse utdanningsorganisasjoner (Approved Training Organizations -ATO). Som følge av dette har EU-kommisjonen nå lagt frem et forslag til endring av forordning 1178/2011, der fristene for å implementere forordningen forlenges for allmennflysegmentet.

II. Nærmere om innholdet i forslaget

Forordning 1178/2011 del ORA (Organisational Requirements for Aircrew) krever at dagens treningsorganisasjoner for lett luftfart, som leverer utdanning til privatflygersertifikatene PPL, LAPL og seil- og ballongflygersertifikater, skal sertifiseres til å bli såkalte Approved Training Organizations (ATO) innen 8. april 2015. Dette innebærer blant annet krav til en mer kompleks driftsform enn hva som gjelder i dag. På grunnlag av sterke tilbakemeldinger fra allmennflysegmentet og fra enkelte medlemsstater om at dette innebærer uforholdsmessig overregulering av denne delen av luftfarten, samt det pågående arbeidet med et veikart for allmenflysegmentet (General Aviation Roadmap), foreslår EU-kommisjonen enkelte endringer i forordning 1178/2011.

For å skaffe seg nødvendig tid til å vurdere hvilken løsning som vil være best tilpasset slike treningsorganisasjoner og det sikkerhetsnivået som er ønskelig, foreslår EU-kommisjonen at overgangsreglene for disse treningsorganisasjonene forlenges til april 2018. Nærmere bestemt foreslås følgende endringer i forordning 1178/2011:

• Artikkel 10 (a) (3) foreslås endret slik at krav til sertifisering som ATO for treningsorganisasjoner godkjent etter nasjonalt regelverk (JAR-godkjent) før 8. april 2015 og som leverer PPL-sertifikat utdanning, ikke trer i kraft før 8. april 2018. Denne bestemmelsen endres også slik at JAR-godkjente treningsorganisasjoner som er sertifisert for utdanning til PPL-sertifikat, i tillegg kan tilby utdanning til LAPL-sertifikat på visse vilkår.
• Artikkel 12 (2) foreslås endret slik at medlemsstatene kan forlenge overgangsfristene for utdanningsreglene (i forordning 1178/2011 annex I) som omhandler LAPL-, SPL- og BPL-sertifikater, samt kan forlenge overgangsfristene for enkelte rettigheter innen lett luftfart.
• Det foreslås videre at medlemsstatene kan forlenge overgangsfristene slik at det ikke stilles krav om ATO-sertifisering for treningsorganisasjoner som leverer utdanning til nasjonale LAPL-, SPL- og BPL-sertifikat før 8. april 2018.

EU-kommisjonen benytter også anledningen til å ta inn en del andre spredte endringer av forordning 1178/2011. Dette er rettelser av feil og andre korrigeringer som foreslås på grunnlag av erfaringer fra den første tiden denne forordningen har virket. Blant annet foreslås følgende:

• Økning av øvre aldersgrense for kommersielt ballongsertifikat fra 65 til 70 år.
• Harmonisering av reglene om rettighetsforlengelse for en-motors landfly og en-motors sjøfly, slik at reglene blir lik et unntak (etter art. 14(6) i basisforordningen 216/2008) som Norge har fått innvilget.
• At reglene for sertifikatutformingen lempes slik at statene har større frihet når det gjelder utformingen av sertifikatene fra og med sertifikatets side 4. Dette gjør det blant annet enklere å påføre restriksjoner og merknader.
• Mulighet for at de nasjonale luftfartsmyndighetene på visse vilkår kan utvide tilsynsintervallet for treningsorganisasjoner som levere utdanning til PPL, LAPL, SPL og BPL-sertifikater med tilhørende rettigheter.
• Enkelte lettelser i reglene om kreditering av teori-eksaminasjoner.
• Lettelser i enkelte bestemmelser som omhandler sertifikatkrav for lett luftfart.
• Tidsbegrenset validering av tredjelands sertifikater i forbindelse med deltakelse i flygeoppvisninger, konkurranser og andre ikke-ervervsmessige arrangementer av kort varighet.
• En stat gis mulighet til å validere tredjelands sertifikater PPL, SPL og BPL inntil 28 dager per kalenderår.

I tillegg foreslås enkelte nye bestemmelser i forordning 1178/2011, som implementerer krav fra ICAO annex 1 om «upset prevention and recovery training». Dette er regler om trening som skal styrke piloters ferdigheter på å gjenvinne kontroll over et luftfartøy som er ute av kontroll. Reglene er resultat av en internasjonal satsning for å motvirke ulykker som følge av at luftfartøyet kommer ut av kontroll. Treningskravene vil gjelde treningsorganisasjoner som leverer trening for ervervsmessige luftfartssertifikater, samt piloter som gjennomfører trening i forbindelse med slike sertifikater. Reglene om «upset prevention and recovery training» får ikke virkning før 8. april 2018.

III. Overgangsregler

Som nevnt over, er en sentral del av forordningen en utvidelse av overgangsfristene innen lett luftfart. Norge vil benytte seg av muligheten til å forlenge overgangsfristen for reglene vedrørende lett luftfart til 8. april 2018.

Forordningen åpner for en utvidelse av overgangsfristen til 8. april 2016 for valideringsbestemmelser vedrørende innehavere av sertifikat og legeattest utstedt i tredjeland, som er involvert i ikke-kommersielle operasjoner. I Norge trådte disse reglene i kraft 8. april 2014, og Norge vil således ikke benytte denne muligheten for utvidet frist.

Merknader

I. Hjemmel i EF-traktaten
De foreslåtte endringene av forordning 1178/2011 vil være hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordning) artikkel 5 og 8, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Gjeldende regler på området
For treningsorganisasjoner som leverer utdanning til privatflygersertifikat for fly og helikopter (PPL-A og PPL-H) gjelder forskrift 20. november 2009 nr. 1407 om sertifisering av flygere og flygetreningsorganisasjoner for fly og helikopter (JAR-FCL forskriften). For treningsorganisasjoner som leverer utdanning til seil- og ballongflygere gjelder forskrift 20. desember 2000 nr. 1674 om flygeskoler, registrerte fasiliteter for flygende personell (BSL C 10-1a). Disse forskriftene gjelder i dag for den delen av forslaget som omhandler utsettelse av overgangsreglene til nytt felleseuropeisk regelverk.

III. Rettslige konsekvenser
De rettslige konsekvensene av forslaget vil være at overgangsreglene i forordning 1178/2011 endres, slik at dagens nasjonale bestemmelser for de berørte treningsorganisasjonene og de angjeldende luftsportssertifikatene får virke fram til 8. april 2018. Forslaget vil også medføre at forordning 1178/2011 tilføyes nye bestemmelser som nevnt over. Rettsakten tilhører gruppe 2.

IV. Administrative konsekvenser for Norge
Foruten arbeidet med gjennomføring av endringsforordningen, og et korresponderende behov for å gjøre visse endringer i Luftfartstilsynets saksbehandlingsprosedyrer, ventes ikke endringene å medføre ressurskrevende administrative konsekvenser for Norge.

V. Økonomiske konsekvenser for private og for offentlige myndigheter i Norge
De foreslåtte endringene kommer etter ønske fra allmennflysegmentet i markedet og fra flere EU-medlemstater. Utsettelsen av overgangsfristene vil gi EU ytterligere tid til å vurdere proporsjonaliteten av vedtatte regler for treningsorganisasjoner i forordning 1178/2011, som ennå ikke er trådt i kraft.

Endringene har ikke betydning for treningsorganisasjoner som allerede er godkjent som ATO. For JAR-godkjente treningsorganisasjoner (RF’er) godkjent før 8. april 2015 uten ATO-godkjenning, betyr endringsforslaget at de kan fortsette å operere etter de gjeldende nasjonale reglene uten å ha ATO-godkjenning frem til 8.april 2018. I tillegg kan de på visse vilkår tilby utdanning til LAPL. Foruten LAPL kan de ikke tilby trening for nye sertifikater eller rettigheter uten å bli godkjent som ATO. Treningsorganisasjoner etablert etter 8. april 2015 som ønsker å utdanne til PPL eller LAPL, må ha godkjenning som ATO i henhold til forordning 1178/2011. Øvrige treningsorganisasjoner som kun tilbyr nasjonale sertifikater, bevis og rettigheter, kan fortsette som før fram til 8. april 2018. Dette gjelder primært nasjonalt seilflybevis og ballongførerbevis, se for øvrig del 2 over. Denne delen av forslaget anses ikke å medføre nye økonomiske eller administrative konsekvenser for markedet eller myndighetene.

De øvrige endringene og korrigeringene av forordning 1178/2011 har til hensikt å rette opp feil og utilsiktede virkninger av regler i denne forordningen, samt gjøre enkelte lettelser i reglene for allmennflysegmentet av luftfarten. Konsekvensen vil være en tydeliggjøring og forenkling av de aktuelle bestemmelsene. Dette ventes å føre til noe reduserte kostnader for privatflygere som omfattes av endringene. De foreslåtte reglene vil ikke medføre negative økonomiske konsekvenser for norske myndigheter.

Reglene om «upset and prevention training» vil medføre noe endrede treningskrav for treningsorganisasjoner som leverer trening for ervervsmessige luftfartssertifikater. Reglene vil medføre behov for enkelte endringer i deler av treningsprogrammene til disse organisasjonene. EASA vil utvikle veiledningsmateriale som skal hjelpe organisasjonene med å utvikle disse programmene. Forslaget foreslår en tre års overgangsperiode før kravene må etterleves. Dette vil gi de berørte aktørene anledning til å tilpasse seg de endrede kravene. De økonomiske og administrative konsekvensene av disse endringene anses ikke å være store.

Sakkyndige instansers merknader
Saken er sendt på nasjonal høring.

Det er ikke behov for behandling i spesialutvalget for transport.

Vurdering
Forslaget springer ut av det pågående arbeidet med GA-roadmap og spørsmålet om en del av EASA-reglene som nå innføres innebærer en unødvendig overregulering av den lette, ikke-kommersielle delen av luftfarten. Utsettelsen av overgangsfristene vi gi aktørene på myndighetssiden tid til å vurdere dette pågående arbeidet, og således unngå at vi kommer i en situasjon hvor vi innfører krav som senere må reverseres. En slik «tenkepause» i form av utsatt implementering virker således fornuftig, og støttes av Luftfartstilsynet. Endringene av forordning 1178/2011 som følge av erfaringer i «innkjøringen» av dette regelverket anses hensiktsmessige og ventes ikke påvirke flysikkerheten negativt. Endringene ved at krav til «upset and recovery training» tas inn i det felleseuropeiske regelverket ventes å påvirke flysikkerheten positivt. Denne endringen tjener også til å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser til å etterleve ICAOs standarder. Luftfartstilsynet støtter derfor endringene som ligger i forslaget.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Endringsforordningen er utarbeidet av EU-kommisjonen og EASA. Det første utkastet til regelverk ble presentert for EASA-komiteen i juli 2014. Forslaget ble utarbeidet uten forutgående høringsrunder, ettersom forslaget må tre i kraft før 8. april 2015.

Utkast til regelverk ble behandlet av EASA-komiteen i oktober 2014, og endringsforordningen er gjort tilgjengelig for Europaparlamentet og Rådet. Det tas sikte på at forordningen vedtas av EU-kommisjonen og trer i kraft i EU innen 8. april 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2015
Anvendelsesdato i EU
08.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2015
Anvendes fra i Norge
18.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0445
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro