Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innenlands vannveier (innenlands ECDIS) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1973 of 7 December 2018 amending the Commission Implementing Regulation (EU) No 909/2013 on the technical specifications for the electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS) referred to in Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Formålet med at bruge det elektroniske kortvisnings- og informationssystem for indlandssejlads (Indlands-ECDIS) er at bidrage til sikkerheden og effektiviteten af indlandssejlads. Derfor skal de tekniske specifikationer, der er defineret i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 909/2013 for indlands-ECDIS-enheden og det elektroniske søkort (Indlands-ENC), revideres og præciseres yderligere.

(2) De reviderede tekniske specifikationer bør tage behørigt hensyn til de teknologiske fremskridt og erfaringerne fra anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 909/2013.

(3) De tekniske specifikationer for indlands-ECDIS bør bygge på de tekniske principper i bilag II til direktiv 2005/44/EF.

(4) De reviderede tekniske specifikationer bør tage behørigt hensyn til de senest internationalt vedtagne standarder og erfaringer som følge af deres anvendelse såsom de relevante standarder fra de Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE), Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO), Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) og andre internationale organer.

(5) I de reviderede tekniske specifikationer for Indlands-ECDIS bør der desuden tages hensyn til det arbejde, der er udført af Ekspertgruppen for Indlands-ECDIS, som består af repræsentanter for medlemsstaternes myndigheder med ansvar for gennemførelsen af indlands-ECDIS samt officielle medlemmer fra andre statslige organer og observatører fra industrien.

(6) De reviderede tekniske specifikationer for Indlands-ENC bør tage behørigt hensyn til det arbejde, der udføres af IENC-harmoniseringsgruppen (IEHG), der består af repræsentanter fra regeringen, industrien og den akademiske verden.

(7) Henvisning til UNECE-standarder eller andre standarder i denne forordning bør ikke skabe præcedens for fremtidige EU-standarder vedrørende indlandssejlads, flodinformationstjenester eller Indlands-ECDIS.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 909/2013 definerede tekniske specifikationer for Indlands-ECDIS til navigationstilstand. På visse vandveje har de kompetente myndigheder dog også vedtaget transportkrav til Indlands-ECDIS-enheder til informationstilstand. For at harmonisere de enheder, der er i brug på disse vandveje og for at opretholde sikkerheden ved navigationen, bør der vedtages obligatoriske minimumskrav for Indlands-ECDIS-enheder i informationstilstand på vandveje med obligatorisk transport af Indlands-ECDIS. På vandveje uden obligatorisk transport af Indlands-ECDIS i informationstilstand, skal minimumskravene til informationstilstand tjene som anbefalinger.

(9) Pålidelige opdaterede oplysninger relateret til vanddybde (batymetrisk information) i ENC'er bør offentliggøres rettidigt for at bidrage til sikkerheden og effektiviteten af indlandssejlads. Derfor bør tilvejebringelse af information om vanddybden standardiseres.

(10) Det er nødvendigt at udvide listen over vandvejskoder, der er fastlagt i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 909/2013, for at gøre det muligt for medlemsstaterne at indkode vandvejsobjekter på en konsekvent måde på de relevante vandveje. Der kan anmodes om yderligere vandvejskoder elektronisk hos IENC-harmoniseringsgruppen, der er anerkendt af Den Internationale Hydrografiske Organisation.

(11) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i direktiv 2005/44/EF bør medlemsstaterne, for at overholde artikel 4 i dette direktiv, træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de krav, der er fastsat i denne forordning, senest 30 måneder efter dens ikrafttræden.

(12) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 909/2013 bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.12.2018
Anvendelsesdato i EU
20.12.2018
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet