Tekniske spesifikasjoner for Schengen-konsultasjonsnettverket

Tittel

Rådsvedtak 2009/1024/EU av 22. desember 2009 om endring av Schengen-konsultasjonsnettverket (tekniske spesifikasjoner)

Siste nytt

Rådsvedtak publisert i EU-tidende 31.12.2009

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsvedtaket, dansk utgave)

(1) Schengenkonsultationsnettet er oprettet for at muliggøre konsultation mellem medlemsstaternes centrale myndigheder i forbindelse med behandlingen af visumansøgninger indgivet af statsborgere fra visse tredjelande.

(2) Artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) ændrer de regler, der nu gælder, når en medlemsstat har krævet, at andre medlemsstaters centrale myndigheder hører dens centrale myndigheder under behandlingen af ansøgninger, som er indgivet af statsborgere fra specifikke tredjelande eller af specifikke kategorier af disse statsborgere. De tekniske specifikationer for Schengenkon-sultationsnettet bør ændres tilsvarende.

(3) Artikel 31 i visumkodeksen gør det muligt for en medlemsstat at kræve, at dens centrale myndigheder informeres om visa udstedt af en anden medlemsstat til statsborgere fra specifikke tredjelande eller til specifikke kategorier af disse statsborgere, bortset fra når der er tale om lufthavnstransitvisa.

(4) Overførsel af sådanne oplysninger gør det nødvendigt at udarbejde en ny formular i Schengenkonsultationsnettet.

(5) Langtidsvisum med samme gyldighed som korttidsvisum (type »D + C«) vil blive ophævet, og transitvisum (type »B«) vil blive slået sammen med korttidsvisum (type »C«) fra datoen for anvendelse af visumkodeksen.

(6) Schengenkonsultationsnettets tekniske specifikationer bør ændres i overensstemmelse hermed og bør finde anvendelse fra datoen for anvendelse af visumkodeksen.

(7) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne afgørelse til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre den i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling.

(8) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(9) For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af den pågældende aftale.

(10) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i den pågældende protokol.

(11) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(12) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(13) For så vidt angår Cypern er denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(14) Denne afgørelse er en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2009
Anvendelsesdato i EU
05.04.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet