Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/388 av 11. mars 2019 om godkjenning av endring av spesifikasjonene til 2'-fucosyllactose produsert med Escherichia coli K-12 som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/388 of 11 March 2019 authorising the change of the specifications of the novel food 2'-Fucosyllactose produced with Escherichia coli K-12 under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12 i unionslisten over ny mat.

2'-FL produsert ved Escherischia coli stamme K-12 er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner endring av nivået for 2'-FL i spesifikasjonen fra 90% til 80%, og en økning av enkelte sakkarider. Det er ikke vurdert at det er behov for en ny risikovurdering, siden endringene i spesifikasjonen er på linje med spesifikasjonene til den syntetiske kilden til 2'-FL produsert ved en annen mikrobiell kilde.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anses utkastet til rettsakt som EØS - relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2019
Anvendelsesdato i EU
01.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet