Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av endring av spesifikasjonene for frøolje fra Coriandrum sativum som en nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

(Draft) Commission Implementing Regulation authorising the change of the specifications of the novel food coriander seed oil from Coriandrum sativum under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2019)

Sammendrag av innhold
Utkastet til rettsakt godkjenner endring i spesifikasjonene for frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) i unionslisten over ny mat.

Frøolje fra koriander ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd 19. mars 2014, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) nr. 2017/2470. Denne trådte i kraft 19. januar 2018.

Utkastet til forordning godkjenner endring av forsåpningsverdien i spesifikasjonen, fra nåværende 186 mg KOH/g til 179 mg KOH/g. Det er ikke vurdert at det er behov for å konsultere EFSA, ettersom den foreslåtte reduksjonen er begrenset og at den ledsagende økningen av ikke-forsåpbare materialer vil være innenfor godkjente verdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS - relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet