Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11. mars 2019 om godkjenning av utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/387 of 11 March 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil as a novel food and the change of the designation and of the specific labelling requirement of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2019)

Sammendrag av innhold
Utkastet til rettsakt godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i unionslisten over ny mat.

Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) nr. 2015/545), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Utkastet til forordning godkjenner en ny matvarekategori (frukt- og grønnsakspureer), og fjerner angivelsen av stammen i den lovbestemte betegnelsen. Dette er i tråd med de tre andre godkjent oljene fra Schizochytrium sp. i unionslisten, som ikke angir stammen i den lovbestemte betegnelsen. Angivelsen av stammen foreslås inkludert i spesifikasjonen, for å kunne identifisere ny mat-ingrediensen.

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det allerede er vurdert at oljen fra mikroalgen er helsemessig trygg.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2019
Anvendelsesdato i EU
01.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet