Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1089 av 16. juni 2017 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Georgia og Republikken Kiribati i listen over fra hvilke tredjestater og territorier det kan importeres visse fiskerivarer bestemt til humant konsum

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1089 of 16 June 2017 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of the former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia and the Republic of Kiribati in the list of third countries and territories from which imports of certain fishery products for human consumption are permitted

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.6.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.7.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekravene i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Endringene skjer i listen over de tredjestater som det kan importeres fiskerivarer fra. Her tilføyes Makedonia, Georgia og Republikken Kiribati til listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Rettsakten følger forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, da endringene gjelder en oppdatering av listen over de tredjeland som det kan importeres fiskerivarer ifra.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert har fått saken til orientering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Endringene trer i kraft straks.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.06.2017
Anvendelsesdato i EU
10.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet