Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til den funksjonelle gruppen 'stabilisatorer' og bruken av jernlaktat (E 585) på fåresopp (Albatrellus ovinus) som matingrediens i svenske leverposteier

(Draft) Commission Regulation amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the functional class of ‘stabilisers’ and the use of ferrous lactate (E 585) on the mushroom Albatrellus ovinus as a food ingredient in Swedish liver pâtés

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder bestemmelser om fødevaretilsætningsstoffer og deres funktionelle klasser samt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer.

(2) I bilag I til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastsat funktionelle grupper af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarer og af fødevaretilsætningsstoffer i fødevaretilsætningsstoffer og fødevareenzymer.

(3) Videnskabelige fremskridt og teknologisk udvikling har givet en bedre forståelse af den teknologiske funktion ved fødevaretilsætningsstoffet ferrolactat (E 585). Ved anvendelse på hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) afgiver ferrolactat ikke sin egen farve og forstærker heller ikke svampens eksisterende farve. Stoffet påvirker og ændrer svampens farve (fra hvid til mørk) ved at reagere med visse af svampens vævsbestanddele, såsom polyphenoler. Denne egenskab ved ferrolactat falder ikke ind under den nuværende funktionelle gruppe "stabilisatorer" eller nogen anden funktionel gruppe, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 1333/2008. Den funktionelle gruppe "stabilisatorer" bør derfor ændres således, at ordet "eksisterende" udgår (vedrører ikke den danske udgave), så den dækker den teknologiske funktion ved ferrolactat (E 585), når stoffet anvendes på hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus).

(4) Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(5) EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 , enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(6) Der blev den 25. oktober 2016 indgivet en ansøgning om godkendelse til at anvende ferrolactat (E 585) på hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) anvendt som fødevareingrediens i svenske leverpostejer. Medlemsstaterne fik adgang til ansøgningen i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(7) I Sverige indeholder visse typer leverpostej ("leverpastej") traditionelt hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) som fødevareingrediens. Inden hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) tilsættes leverpostej, er der et teknologisk behov for at anvende ferrolactat (E 585) til behandling af den naturligt hvide svamp for at opnå den ønskede mørke farve.

(8) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har vurderet, at sikkerheden ved anvendelse af ferrolactat (E 585) på oliven er acceptabel . Svenske leverpostejer indeholder kun ca. 0,5 % svamp. Den yderligere eksponering for ferrolactat i forbindelse med tilsætning til hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) anvendt som fødevareingrediens i svenske leverpostejer vil således være ubetydelig.

(9) I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten"), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(10) Eftersom godkendelsen af ferrolactat (E 585) i hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) anvendt som fødevareingrediens i svenske leverpostejer udgør en opdatering af den nævnte liste, som ikke kan påvirke menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(11) Ferrolactat (E 585) bør derfor godkendes som stabilisator for hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) anvendt som fødevareingrediens i svenske leverpostejer.

(12) Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet