Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminer (kochenille, karminsyre) (E 120)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1472 av 28. september 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 angående karminer (kochenille, karminsyre) (E 120)

Commission Regulation (EU) 2018/1472 of 28 September 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Cochineal, Carminic acid, Carmines (E 120)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2) Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(3) Carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) er et stof, der er godkendt som farvestof i forskellige fødevarer, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4) Artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foreskriver, at de fødevaretilsætningsstoffer, det var tilladt at anvende før den 20. januar 2009, skal underkastes en ny risikovurdering, der foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten").

(5) Til det formål blev der iværksat et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 , i henhold til hvilket genevalueringen af farvestoffer skulle være afsluttet senest den 31. december 2015.

(6) Den 18. november 2015 afgav autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevalueringen af carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) som fødevaretilsætningsstof . Autoriteten konkluderede, at det foreliggende datasæt ikke gav nogen begrundelse for at revidere det acceptable daglige indtag (i det følgende benævnt "ADI'en") for E 120, og at de mere præcise skøn over eksponeringen lå under ADI'en for alle befolkningsgrupper. Dog anbefalede autoriteten at revidere det nuværende navn, "carminer (carminsyre, cochenille)", således at det afspejler anvendelsen af materialet som fødevaretilsætningsstof mere præcist, og opdatere specifikationerne med hensyn til den procentandel af materialet, der ikke tages hensyn til, maksimalgrænseværdierne for toksiske elementer og tilstedeværelsen af proteinforbindelser.

(7) I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages ændringer af EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 .

(8) I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(9) Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(10) Der bør gå en rimelig tid, før ændringerne finder anvendelse, således at fødevarevirksomhedslederne har mulighed for at opfylde de nye krav, der er fastsat i denne forordning.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2018
Anvendelsesdato i EU
23.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet