Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumaskorbat i D-vitamin-preparater til barne- og spebarnsmat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 256/2013 av 20. mars 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av natriumaskorbat (E 301) i vitamin D-preparater beregnet for bruk i matvarer for spedbarn og småbarn

Commission Regulation (EU) No 256/2013 of 20 March 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Sodium ascorbate (E 301) in vitamin D preparations intended for use in foods for infants and young children

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2013)

Sammendrag av innhold
Natriumaskorbat (E 301) godkjennes brukt som en antioksidant i vitamin D-preparater beregnet for bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Ingredienser i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger må oppfylle en mye strengere mikrobiologisk standard enn mat generelt, bl.a. må vitamin D-preparater varmebehandles. Vitamin D krever nærvær av en antioksidant under varmebehandling og antioksidanten må være vannoppløselig og ha nøytral pH. Natriumaskorbat (E 301) oppfyller dette teknologiske behovet.

EFSA har vurdert bruken av natriumaskorbat som tilsetningsstoff i vitamin D-preparater beregnet for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Utvidelsen utgjør ingen en helsemessig risiko.Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av natriumaskorbat (E 301) som en antioksidant i vitamin D-preparater til bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger for spedbarn og småbarn. Godkjenningen endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008. del 5 (avsnitt B).

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet mener at bruken av antioksidanter (Natriumaskorbat (E 301)), som ikke har noen spesifikk ADI og medfører ingen helsemessig risiko, er velegnet for å beskytte og opprettholde kvaliteten av vitamin D ved varmebehandling.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mars 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2013
Anvendelsesdato i EU
10.04.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 195-197
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.11.2013
Anvendes fra i Norge
15.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro