Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ethyllaurylarginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 506/2014 av 15. mai 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder etyllaurylarginat som et konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter

Commission Regulation (EU) No 506/2014 of 15 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Ethyl lauroyl arginate as a preservative in certain heat-treated meat products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, etyllaurylarginat godkjennes for bruk som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter. Rettsakten endrer også, ved implementeringen av renhetskriterier og spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet etyllaurylarginat vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Det er et teknologisk behov for konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter. Etyllauroylarginat forbedrer den mikrobiologiske kvaliteten i disse næringsmidlene ved at oppvekst av skadelige mikroorganismer som for eksempel Listeria monocytogenes hemmes.

European Food Safety Authority (EFSA) har risikovurdert etyllaurylarginat, som tilsetningsstoff, og etablert et akseptabelt daglig inntak (ADI) for etyllaurylarginat, på 0,5 mg/kg kroppsvekt/dag. Konservative anslag viser at eksponering av etyllaurylarginat, er under ADI når bruken begrenses til visse varmebehandlede kjøttprodukter. EFSA konkluderte med at bruken av etyllaurylarginat, ikke er av helsemessig bekymring i de foreslåtte bruksområdene og bruksnivåene.

Det er derfor akseptabelt å tillate bruk av dette tilsetningsstoffet som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter. Etyllaurylarginat får E 243 som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 15.mai 2014, dvs. 4. juni 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at endringene mht. godkjennelse etyllaurylarginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter og innlemmelse av spesifikasjonene til konserveringsmiddelet gir næringsmiddelbransjen bedre mulighet til opprettholdelse av god mikrobiell kvalitet i visse varmebehandlede kjøttprodukter og dermed øker mattryggheten.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at etyllaurylarginat som konserveringsmiddel er vurdert av EFSA og at de konkluderer at bruken av tilsetningsstoffet i de foreslåtte matvarekategoriene og med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko bekymring. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
ettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at bruk av godkjennelse etyllaurylarginat som konserveringsmiddel vil gi et bedre kvalitetsmessig produkt, og anses rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.05.2014
Anvendelsesdato i EU
05.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2014
Anvendes fra i Norge
15.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0506
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro