Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2014 av 21. mars 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 231/2012 med hensyn til magnesiumdihydrogendifosfat for anvendelse som hevemiddel og surhetsregulerende middel

Commission Regulation (EU) No 298/2014 of 21 March 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Magnesium dihydrogen diphosphate for use as raising agent and acidity regulator

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, magnesiumdihydrogendifosfat godkjennes for bruk som hevemiddel i mel, nudler, røre og bakevarer. Rettsakten endrer også, ved å implementere renhetskriterier og spesifikasjoner for magnesiumdihydrogendifosfat, vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.
Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Magnesiumdihydrogendifosfat er et egnet alternativ til allerede godkjente hevemidler som inneholder natrium og/eller aluminium, f.eks. natriumaluminiumfosfat, og vil være et bidrag til redusert eksponering av natrium og aluminium.

Siden godkjenning av bruk av magnesiumdihydrogendifosfat ikke fører til økt eksponering av hverken magnesium eller fosfat, er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra EFSA.

Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av magnesiumdihydrogendifosfat som hevemiddel. Tilsetningsstoffet får E 450 (ix) som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 14. mars 2014, dvs. 3. april 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at magnesiumdihydrogendifosfat er et velegnet alternativ til hevemiddelet natriumaluminiumfosfat som myndighetene ønsker å redusere bruken av. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Forbrukerne og samfunnet forøvrig
Mattilsynet legger til grunn at bruk av magnesiumdihydrogendifosfat ikke fører til økt eksponering av fosfat eller magnesium. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at bruk av magnesiumdihydrogendifosfat som hevemiddel redusere eksponeringen av aluminium og natrium fra aluminium- og natriumholdige tilsetningsstoffer, og anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2014
Anvendelsesdato i EU
14.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 353-357
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.10.2014
Anvendes fra i Norge
27.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0298
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro