Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1497 av 8. oktober 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder næringsmiddelkategori 17 og bruken av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd

Commission Regulation (EU) 2018/1497 of 8 October 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards food category 17 and the use of food additives in food supplements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2) Kun fødevaretilsætningsstoffer, der er opført på EU-listen i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, kan markedsføres som sådanne og anvendes i fødevarer på de anvendelsesbetingelser, der er fastsat heri.

(3) Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(4) Fødevaretilsætningsstofferne er opført på EU-listen i overensstemmelse med, hvilke kategorier af fødevarer de kan tilsættes til. Fødevarekategori 17 i listens del D omfatter kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF , undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn. Fødevarekategori 17 omfatter tre underkategorier: 17.1, "Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter og lign., dog ikke i form af tyggetabletter", 17.2, "Kosttilskud i flydende form" og 17.3, "Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter". EU-listens del E indeholder de tilsætningsstoffer, der er tilladt i hver af disse underkategorier, og anvendelsesbetingelserne herfor.

(5) Det fremgik af drøftelserne med medlemsstaterne (i arbejdsgruppen af regeringseksperter om tilsætningsstoffer), at der er forskelle med hensyn til gennemførelsen af bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer, navnlig for så vidt angår underkategori 17.3, "Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter". Denne klassificering har ført til misforståelser, og for at undgå sådanne bør kosttilskud i form af sirup og tyggetabletter kategoriseres som kosttilskud i henholdsvis flydende eller fast form.

(6) Fødevareunderkatagori 17.3 bør derfor udgå, og navnene på fødevareunderkategori 17.1 og 17.2 bør ændres til henholdsvis "Kosttilskud i fast form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn" og "Kosttilskud i flydende form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn". Det vil således være bedre afspejlet, hvilke produkter der er omfattet af/indgår i hver af fødevareunderkategorierne. Som et resultat af at fødevareunderkategori 17.3 udgår, bør angivelser vedrørende tilsætningsstoffer, der var omfattet af denne fødevareunderkategori, overføres til enten fødevareunderkategori 17.1 eller 17.2 for at sikre gennemsigtighed og retssikkerhed for så vidt angår anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i de pågældende fødevarer. Af klarheds- og håndhævelseshensyn bør navnet på fødevarekategori 17 også ændres til "Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF".

(7) Det fremgik ligeledes af drøftelserne med medlemsstaterne, at det bør præciseres, hvorvidt en eventuel maksimumsværdi/et eventuelt maksimalt anvendelsesniveau for fødevaretilsætningsstofferne i fødevarekatagori 17 gælder for fødevaren, som den markedsføres, eller for det brugsklare produkt. Der bør derfor tilføjes et indledende afsnit vedrørende visse fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i den pågældende fødevarekategori. Dette er i overensstemmelse med de tidligere angivelser vedrørende de pågældende fødevaretilsætningsstoffer i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF , 94/36/EF og 95/2/EF .

(8) I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten"), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis en sådan opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom EU-listen ændres, således at den præciserer anvendelser, der allerede er tilladt, er der tale om en opdatering af denne liste, der ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Det er derfor ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(9) Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.10.2018
Anvendelsesdato i EU
29.10.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019