Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert akasiegummi

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 817/2013 av 28. august 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder oktenylravsyremodifisert akasiegummi

Commission Regulation (EU) No 817/2013 of 28 August 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Octenyl succinic acid modified gum arabic

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av oktenylravsyremodifisert akasiegummi som emulgator og (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner med hensyn til det nye tilsetningsstoffet oktenylravsyremodifisert akasiegummi (E423).Det er ofte et teknologisk behov for emulgatorer i matvarer, og i ingredienser som aromatiske oljeemulsjoner som tilsettes en rekke matvarer. Det har vist seg at oktenylravsyremodifisert akasiegummi har forbedrede egenskaper i forhold til eksisterende emulgatorer. Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruk av oktenylravsyremodifisert akasiegummi i de matvarekategorier og i aromatiske oljeemulsjoner som det er søkt om. Spesifikasjonene oktenylravsyremodifisert akasiegummi inkluderes i forordning (EU) nr. 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner og har fått tildelt nummer E 423 som tilsetningsstoff.

Det nye tilsetningsstoffet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og de konkluderer at bruken av oktenylravsyremodifisert akasiegummi som emulgator i de foreslåtte matvarekategoriene og i aromatiske oljeemulsjoner med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko eller bekymring.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring 28. august 2013, dvs. 20. september 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Oktenylravsyremodifisert akasiegummi (E 423) har forbedrede egenskaper i forhold til eksisterende emulgatorer i visse næringsmidler og i aromatiske oljeemulsjoner.

Mattilsynet mener at bruken av oktenylravsyremodifisert akasiegummi kan gi et kvalitetsmessig bedre produkt uten at godkjenningen fører til en helsemessig risiko. Et kvalitetsmessig bedre produkt er til fordel for forbruker, og det endrer ikke arbeidsbelastningen mht. tilsyn. Flere alternative emulgatorer vil gi næringen økte muligheter til å «skreddersy» sine produkter.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. august 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2013
Anvendelsesdato i EU
18.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2014
Anvendes fra i Norge
08.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0817
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro