Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1481 av 4. oktober 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Commission Regulation (EU) 2018/1481 of 4 October 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards octyl gallate (E 311) and dodecyl gallate (E 312)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2) Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(3) Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4) Octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) er stoffer, der er godkendt som antioxidanter i en række forskellige fødevarer samt i fødevarefarvestoffer, jf. bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(5) Artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foreskriver, at de fødevaretilsætningsstoffer, det var tilladt at anvende før den 20. januar 2009, skal underkastes en ny risikovurdering, der foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten").

(6) Til det formål blev der iværksat et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 . I henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skulle genevalueringen af antioxidanter være afsluttet senest den 31. december 2015.

(7) Den 5. maj 2015 afgav autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevalueringen af dodecylgallat (E 312) som fødevaretilsætningsstof . Det fremgik af udtalelsen, at der manglede tilstrækkelige toksikologiske data vedrørende dodecylgallat. Autoriteten var derfor ikke i stand til at bekræfte sikkerheden af dodecylgallat som fødevaretilsætningsstof og konkluderede, at det nuværende samlede acceptable daglige indtag (i det følgende benævnt "ADI") for propylgallat (E 310), octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) ikke længere bør være gyldigt. Det fremgik af udtalelsen, at der ville være behov for et tilstrækkeligt toksikologisk datagrundlag for at kunne foretage en passende vurdering af sikkerheden ved dodecylgallat som fødevaretilsætningsstof.

(8) Den 1. oktober 2015 afgav autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevalueringen af octylgallat (E 311) som fødevaretilsætningsstof . Det fremgik af udtalelsen, at der manglede tilstrækkelige toksikologiske data vedrørende octylgallat. Autoriteten var derfor ikke i stand til at bekræfte sikkerheden af octylgallat som fødevaretilsætningsstof og konkluderede, at det nuværende samlede acceptable ADI for propylgallat (E 310), octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) ikke længere bør være gyldigt. Det fremgik af udtalelsen, at der ville være behov for et tilstrækkeligt toksikologisk datagrundlag for at kunne foretage en passende vurdering af sikkerheden ved octylgallat som fødevaretilsætningsstof.

(9) Den 30. maj 2017 foretog Kommissionen en offentlig indkaldelse af videnskabelige og teknologiske data vedrørende propylgallat (E 310), octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) målrettet de behov for data, der var blevet peget på i de videnskabelige udtalelser om genevalueringen af disse stoffer som fødevaretilsætningsstoffer. Dog meldte ingen virksomhedsleder sig til at levere de ønskede toksikologiske data vedrørende octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312). Uden disse data kan autoriteten ikke afslutte genevalueringen af sikkerheden af octylgallat og dodecylgallat som fødevaretilsætningsstoffer, og det kan derfor ikke fastslås, hvorvidt disse stoffer fortsat opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 for optagelse på EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer.

(10) Octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) bør derfor fjernes fra EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer.

(11) I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages ændringer af EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 .

(12) I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(13) Derfor bør bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 samt bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres ved at lade octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) udgå af EU-listen over tilladte fødevaretilsætningsstoffer, da deres opførelse på listen på grund af manglende egnede toksikologiske data ikke længere er berettiget.

(14) Der bør fastsættes en overgangsperiode, hvor fødevarer, der indeholder octylgallat (E 311) og/eller dodecylgallat (E 312), og som er blevet lovligt markedsført inden denne forordnings ikrafttræden, fortsat kan markedsføres.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet