Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1481 av 4. oktober 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Commission Regulation (EU) 2018/1481 of 4 October 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards octyl gallate (E 311) and dodecyl gallate (E 312)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler tilbaketrekking av tilsetningsstoffene oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E312).

Forordning (EU) nr. 257/2010 iverksatte et program for reevaluering av alle tilsetningsstoffene som ikke var risikovurdert etter 2009.

"Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA) publiserte, som en følge av reevalueringsprogrammet, i mai og oktober 2015 en revurdering av antioksidantene oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312). EFSA manglet adekvate toksikologiske data for begge antioksidantene, og slo fast at disse dataene er av nødvendighet for å gjennomføre en risikovurdering. I mai 2017 sendte Kommisjonen ut «call for data» og ba spesifikt om informasjon de toksikologiske dataene som EFSA manglet. Ingen næringsmiddelaktør meldte inn at de kunne skaffe disse dataene. Som en konsekvens blir oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312) fjernet fra unionslistene i forordninger (EU) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Informasjonen om de toksikologiske dataene til oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312) er så mangelfull at EFSA ikke kan gjennomføre en risikovurdering. Næringen har ikke gitt tilbakemelding om at det er noe behov for disse to antioksidantene. Således bør godkjenningene bli trukket tilbake.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet