Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/324 av 24. februar 2017 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for basisk metakrylatkopolymer (E 1205)

Commission Regulation (EU) 2017/324 of 24 February 2017 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Basic methacrylate copolymer (E 1205)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.8.2017)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler endring av spesifikasjonene til tilsetningsstoffet basisk metakrylatkopolymer (E 1205).

Søker ber om endringer av den korte beskrivelsen av fremstillingsprosessen fordi prosessen er modernisert. Den nye definisjonen av basisk metakrylatkopolymer endrer partikkelstørrelsen av pulveret.

EFSA har evaluert endringene i produksjonsprosessen og de konkluderer med at endringene ikke fører til økt helsemessig bekymring. EFSA påpeker også at den dokumentasjonen søker har sendt inn viser at den nye prosessen ikke fører til detekterbare nanopartikler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringen av spesifikasjonene til metakrylatkopolymer (1205) ikke vil ha noen betydning for næringsmiddelindustrien. Vi kan heler ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser at endringene av spesifikasjonene til av metakrylatkopolymer (1205) ikke er av helsemessig risiko.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.02.2017
Gjennomføringsfrist i EU
17.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0324
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro