Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse sukkeralkoholer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 724/2013 av 26. juli 2013 som endrer forordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for visse sukkeralkoholer

Commission Regulation (EU) No 724/2013 of 26 July 2013 amending Regulation (EU) No 231/2012 as regards specifications on several polyols

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.02.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for mannitol produsert ved hydrogenering (E 421(i)) og mannitol produsert ved fermentering (E 421 (ii)). Mannitol (E421 (i)) endres fra «mannitol (E 421(i))» til «mannitol med hydrogenering» for å klargjøre og skille de to forskjellige produksjonsmetodene. Spesifikasjonene for sukkeralkoholen isomalt (E 953) endres til å gjelde både krystallisert form og isomalt i vannløsning. Vannløsningen må inneholde 60 % isomalt. I renhetskriteriene for sukkeralkoholer blir analysemetoden for mineralrester først og fremst klorid- og sulfittrester og sulfittaske endret til en analysemetode basert på ledningsevne (konduktivitet), og med henvisning til den felles europeiske farmakopé for å analysere rester av mineraler i sukkeralkoholer. Den nye analysemetoden er en enklere, mer kostnadseffektiv og mer miljøvennlig metode. Som følge av dette er spesifikasjoner for tilsetningsstoffene sorbitol (E 420 (i)), sorbitolsirup (E 420 (ii)), mannitol (E 421 (i)), mannitol produsert med fermentering (E421 (ii)), isomalt (E 953), maltitol (E 965 (i)), maltitolsirup (E 965 (ii)), xylitol (E 967) og erytritol (E 968) endret. I henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be om vurdering fra EFSA for å oppdatere unionslisten over tilsetningsstoffer i mat, bortsett fra når oppdateringen ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse. Endringene i spesifikasjonene endrer ikke eksponering og medfører dermed ingen økt helsemessig risiko. Det er derfor ikke søkt uttalelse fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet i øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.07.2013
Anvendelsesdato i EU
16.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.02.2014
Anvendes fra i Norge
18.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0724
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro