Tilsetningsforordningen: rettelse av visse språkutgaver

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2018/627 of 20 April 2018 correcting certain language versions of Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler retting av språket i den tyske, greske og tsjekkiske oversettelsene av 1333/2008. Dette har ingen betydning for norsk regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten endrer ikke tilsetningsstofforskriften.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2018
Anvendelsesdato i EU
14.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet