Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 angående kalsiumsorbat (E 203)

(Draft) Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards calcium sorbate (E 203)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler tilbaketrekking av kalsiumsorbat fra regelverket. Kalsiumsorbat trekkes tilbake pga. manglende data og dermed manglende grunnlag for reevaluering. Tilsetningsstoffer som ikke lenger er godkjent tilsetningsstoff i tilsetningsstofforskriften må fjernes. Det innebærer at alle oppføringene av kalsiumsorbat i vedlegg II og vedlegg III i 1333/2008 og i vedlegget til forordning 231/2012 fjernes.

I dag blir kalsiumsorbat brukt i et nisjeprodukt og industrien har fått en overgangstid til å finne et alternativt konserveringmiddel.et nisjeprodukt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører til at ikke godkjente tilsetningsstoffer fjernes fra regelverket.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet