Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoff i finere bakervarer

(Draft) Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in fine bakery wares

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler tilbaketrekking av godkjennelse av søtstoffene med bruksbegrensningene «til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» i kategori 7.2 finere bakervarer.

Begrensningen «Bare fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» er i realiteten en godkjenning av søtstoff i bakervarer for diabetikere. Søtstoffene blir tatt ut som følge av utfasing av særnær-direktivet.

Det vitenskapelige grunnlaget for å fastsette krav om spesifikke sammensetninger i matvarene til personer som lider av diabetes er ikke tilstrekkelig.

Godkjenningen av søtstoff i finere bakervarer har vært basert det teknologiske behovet for å lage søte bakervarer til diabetikere. Når begrensningen faller bort vil fortsatt godkjenning gi en økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
For å unngå en fortsatt godkjenning gir økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker, støtter vi kommisjonsforslaget om å fjerne godkjenningen søtstoffene i finere bakervarer.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet