Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 2018 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er listet opp i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for visse sorbitan estere (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate og E 495 Sorbitan monopalmitate)

Commission Regulation (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for certain sorbitan esters (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate and E 495 Sorbitan monopalmitate)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 er der fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2) Disse specifikationer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3) Der blev den 14. oktober 2014 indgivet en ansøgning om ændring af specifikationer vedrørende fødevaretilsætningsstofferne sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495). Ansøgningen blev forelagt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4) Der er i de nuværende EU-specifikationer fastsat et temperaturinterval for størkning (et identifikationsparameter) for sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).

(5) Ansøgeren anmoder om, at henvisningen til størkningsintervallet som en identifikationsmetode for sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) i EU-specifikationerne fjernes, da det i mangel af en klar og fælles metodologi ikke er en optimal metode til identifikation.

(6) I sin udtalelse af 5. maj 2017 konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten"), at ændringen af specifikationerne for så vidt angår fjernelsen af parametret "størkningsinterval" til identifikation af sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495), som foreslået af ansøgeren, ikke ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(7) Autoriteten konkluderede desuden, at fjernelsen af størkningsintervaller fra EU-specifikationerne ville føre til mindre karakterisering af de forskellige sorbitanestere af mættede fedtsyrer, og at dette identifikationsparameter ville kunne erstattes af et andet. Autoriteten bemærkede, at gaskromatografisk analyse, af alle de tilgængelige analysemetoder, synes at give de mest præcise og pålidelige resultater og egner sig til fødevarekontrol.

(8) EU-specifikationerne bør derfor ændres, således at "størkningsinterval" fjernes som identifikationsparameter for fødevaretilsætningsstofferne sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) og erstattes af "Identifikationstest — Ved hjælp af syretal, iodtal og gaskromatografi".

(9) Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2018
Anvendelsesdato i EU
21.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019