Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om fellesskapstiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 92/66/EEC introducing Community measures for the control of Newcastle disease

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 6.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

RETLIG BAGGRUND FOR DIREKTIVET

Der er ved Rådets direktiv 92/66/EØF fastsat foranstaltninger, der skal anvendes ved et udbrud af Newcastle disease hos fjerkræ og hos visse fugle Ved nævnte direktiv tillægges Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, blandt andet beføjelser til at ændre bilagene hertil. Rådet har derfor blandt andet beføjelser til at ændre bilag V, VI og VII, der vedrører udpegelsen af et EU-referencelaboratorium (i det følgende benævnt "EURL") for Newcastle disease, den model, som medlemsstaterne skal anvende til at give Kommissionen oplysninger om sygdomssituationen og de bekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet, samt de kriterier, som medlemsstaterne skal overholde ved udarbejdelse af beredskabsplaner, der skal gennemføres ved et udbrud af sygdom.

Disse beføjelser, som Rådet altså er blevet tildelt, er i modstrid med det nye system med lovgivningsmæssige og gennemførelsesmæssige beføjelser, der blev indført ved traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og mere specifikt ved artikel 291. Endvidere stemmer de nuværende bestemmelser vedrørende ændring af bilag V til Rådets direktiv 92/66/EØF ikke overens med den nye ordning for udpegelse af EURL'er, der blev indført ved forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol. I henhold til denne forordning skal Kommissionen udpege EURL'er ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

Formålet med dette forslag er at ændre Rådets direktiv 92/66/EØF, således at det stemmer overens med TEUF og de nye bestemmelser for offentlig kontrol, med henblik på at sikre retlig sammenhæng og retssikkerhed og således muliggøre den nødvendige forenkling af procedurerne.

Det nuværende EU-referencelaboratorium (EURL) for Newcastle disease er beliggende i Det Forenede Kongerige. I lyset af at Det Forenede Kongerige forlader EU, skal nævnte laboratorium erstattes af et EURL beliggende i en af de øvrige 27 medlemsstater. Den nuværende procedure for udpegelse af et EURL går via et direktiv fra Rådet. Der er derfor akut behov for en justeret og forenklet beslutningsprocedure, for at det nye EURL kan fungere korrekt senest fra den dato, hvor Det Forenede Kongerige forlader EU. Nærværende tekniske revision af direktivet vil gøre det muligt at anvende den nødvendige gennemførelsesprocedure for udpegelse af et nyt EURL for Newcastle disease inden for de stramme tidsfrister i forbindelse med Brexit.

Mens hovedformålet med ændringen er at bringe det pågældende direktiv i overensstemmelse med TEUF samt EU-reglerne for udpegelse af EURL'er, vil de foreslåede foranstaltninger også medføre større retlig konsekvens og mere strømlinede gennemførelsesprocedurer.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2017
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet