Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1385 av 3. september 2019 om endring vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1385 of 3 September 2019 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.9.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1373 som følge af forekomster af afrikansk svinepest i Bulgarien, Polen og Slovakiet.

(2) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1373 har der været yderligere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin og tamsvin i Polen, Litauen, Rumænien, Bulgarien og Ungarn. Efter disse nylige tilfælde af sygdommen og under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Unionen er regionaliseringen i disse fem medlemsstater blevet revurderet og ajourført. Desuden er de eksisterende risikostyringsforanstaltninger også blevet revurderet og ajourført. Disse ændringer skal afspejles i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3) I august 2019 blev der konstateret tre tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i distrikterne elblaski, giżycki og radomski i Polen i områder, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(4) I august 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i distriktet olsztyński i Polen i et område, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del II.

(5) I august 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Rietavas kommune i Litauen i et område, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Litauen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(6) I august 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Šilutė kommune i Litauen uden for områder, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Litauen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(7) I august 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Hunedoara amt i Rumænien i et område, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Rumænien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(8) I august 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i regionen Sofia Province i Bulgarien i et område, der er opført på listen i del III, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Bulgarien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(9) I august 2019 blev der konstateret fem tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i amterne Borsod-Abaúj-Zemplén og Hevesi i Ungarn i områder, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Ungarn, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(10) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Polens, Litauens, Rumæniens, Bulgariens og Ungarns vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.09.2019
Anvendelsesdato i EU
04.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet