Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2411 av 20. desember 2017 om endring vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2411 of 20 December 2017 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom.

(2) Der blev i december 2017 konstateret nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i powiecie parczewski og warszawski i Polen, der på nuværende tidspunkt er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Powiat miejski Warszawa og gmina Siemień, der er berørt af disse tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Polen, bør derfor nu opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I, og desuden bør gmina Wiązowna i Polen opføres i nævnte bilags del I.

(3) Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i populationen af tamsvin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som den nye sygdomssituation i visse medlemsstater og omkringliggende tredjelande udgør. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, uden at der samtidig opstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen, og uden at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ajourføres for at tage hensyn til ændringerne i den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Polen.

(4) Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
20.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet