Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/187 av 6. februar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF hva angår godkjenningen av kontrollprogrammet for bekjempelse av Aujeszkys sykdom for Emilia-Romagna-regionen i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2018/187 of 6 February 2018 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the approval of the control programme for the eradication of Aujeszky’s disease for the region of Emilia-Romagna in Italy

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 64/432/EØF indeholder bestemmelser om handel med svin i Unionen. I henhold til direktivets artikel 9 kan en medlemsstat, der har et obligatorisk nationalt program til bekæmpelse af Aujeszkys sygdom for hele eller en del af sit område, forelægge Kommissionen dette program til godkendelse. Ifølge samme artikel kan der kræves supplerende garantier i samhandelen med svin inden for Unionen.

(2) Der er ved Kommissionens beslutning 2008/185/EF fastsat supplerende garantier vedrørende flytning af svin mellem medlemsstaterne. Disse garantier har betydning for klassifikationen af medlemsstaterne for så vidt angår deres sygdomsstatus med hensyn til Aujeszkys sygdom. Bilag II til beslutning 2008/185/EF indeholder en liste over de medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale bekæmpelsesprogrammer til udryddelse af Aujeszkys sygdom.

(3) Italien har forelagt bevismateriale for Kommissionen med henblik på godkendelse af sit bekæmpelsesprogram for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Emilia-Romagna og med henblik på behørig opførelse af denne region i bilag II til beslutning 2008/185/EF. På grundlag af evalueringen af det bevismateriale, som Italien har forelagt, bør regionen Emilia-Romagna opføres i bilag II til beslutning 2008/185/EF. Bilag II til beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(4) Beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2018
Anvendelsesdato i EU
07.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet