Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 av 18. juni 2018 om godkjenning av listen over medlemsstater eller deler av territoriet til medlemsstater som overholder reglene for kategorisering i overenstemmelse med artikkel 2, stk. 2 og 3, til delegert forordning (EU) 2018/772 om forebyggende helsetiltak mot Echinococcus multilocularis-infeksjon hos hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/878 of 18 June 2018 adopting the list of Member States, or parts of the territory of Member States, that comply with the rules for categorisation laid down in Article 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2018/772 concerning the application of preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 576/2013 fastsættes regler for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter til medlemsstaterne. Ved artikel 19 fastsættes navnlig forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af andre sygdomme eller infektioner end rabies, der vil kunne spredes ved flytning af disse dyr.

(2) Artikel 19 i forordning (EU) nr. 576/2013 giver også beføjelser til vedtagelsen af regler for kategorisering af medlemsstater og dele heraf overensstemmelse med deres dyresundhedsstatus og deres overvågnings- og rapporteringssystemer hvad angår visse andre sygdomme eller infektioner end rabies. Medlemsstater og dele heraf, der overholder disse kategoriseringsregler, kan opføres på en liste, der vedtages i henhold til forordningens artikel 20.

(3) I medfør af artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 har Kommissionen vedtaget delegeret forordning (EU) 2018/772, hvorved anvendelse af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde godkendes, hvori der fastsættes bestemmelser om kategoriseringen af medlemsstater eller dele heraf med hensyn til infektionen, og hvori det fastsættes, hvilke betingelser medlemsstaterne skal opfylde for fortsat at være berettigede til at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger.

(4) Kategoriseringsreglerne i delegeret forordning (EU) 2018/772 omfatter også de betingelser, som medlemsstaterne skal opfylde for at dokumentere enten, at der ikke forekommer vildtlevende røde ræve ikke forekommer på deres område eller, hvis vildtlevende endelige værtsdyr, der vil kunne være bærere af Echinococcus multilocularis-parasitten, forekommer på hele eller dele af deres område, at der ikke har været registreret nogen tilfælde af Echinococcus multilocularis-infektion i de pågældende dyr. Medlemsstater eller dele deraf, der er opført på listen i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 576/2013 som områder, der opfylder de omhandlede kategoriseringsregler, er berettigede til at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2018/772.

(5) Delegeret forordning (EU) 2018/772 skal erstatte Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011, der indeholder bestemmelser om lignende forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde, og hvori Finland, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige er opført som medlemsstater, der har godkendelse til at anvende disse foranstaltninger. Finland, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige er fortsat berettigede til at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011, da de løbende har dokumenteret, at Echinococcus multilocularis-parasitten ikke forekommer i deres vildtlevende endelige værtspopulationer, eller, for Maltas vedkommende, har dokumenteret, at der ikke forekommer en egnet vildtlevende værtspopulation på øen, og at Echinococcus multilocularis-parasitten aldrig er blevet registreret i indenlandske endelige værtsdyr.

(6) Vildtlevende røde ræve beskrives som en art, der ikke forekommer noget sted i Malta, ifølge Den Internationale Naturværnsunion. På grundlag af dette og på grundlag af den i betragtning 5 nævnte dokumentation anses Malta for at overholde kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for hele landets område. Malta bør derfor opføres på listen over lande, der overholder kategoriseringsreglerne for hele sit område.

(7) En vildtlevende endelig værtspopulation, der vil kunne være bærer af Echinococcus multilocularis-parasitten, dvs. en population af røde ræve, findes i hele Finland, Irland og Det Forenede Kongerige. Siden den 1. januar 2012 har alle tre medlemsstater gennemført patogenspecifikke overvågningsprogrammer for deres populationer af røde ræve i overensstemmelse med kravene i delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011, og der er i ingen tilfælde registreret forekomst af Echinococcus multilocularis-infektion i disse populationer. Det er obligatorisk at indberette enhver forekomst af infektionen i henhold til national lovgivning. Finland, Irland og Det Forenede Kongerige anses derfor for at overholde kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for hele deres område. Finland, Irland og Det Forenede Kongerige bør derfor opføres på listen over lande, der overholder kategoriseringsreglerne for hele deres område.

(8) Ved delegeret forordning (EU) 2018/772 fastsættes det, at delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 ophæves med virkning fra den 1. juli 2018. For at undgå huller i anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger for så vidt angår hunde, der føres ind i Finland, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige, bør nærværende forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unionens Tidende og bør anvendes fra den 1. juli 2018.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2018
Anvendelsesdato i EU
01.07.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet