Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1460 av 8. august 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1460 of 8 August 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 92/119/EØF er der fastsat generelle bekæmpelsesforanstaltninger, der skal iværksættes ved udbrud af visse dyresygdomme, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse bekæmpelsesforanstaltninger omfatter oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede bedrift, og de giver også mulighed for nødvaccination i tilfælde af et udbrud af LSD som supplement til andre bekæmpelsesforanstaltninger.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 fastsættes der dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af LSD i de i bilag I i samme gennemførelsesafgørelse opførte medlemsstater eller dele heraf, herunder minimumskrav til vaccinationsprogrammer mod LSD, som medlemsstaterne forelægger for Kommissionen til godkendelse. Deri defineres »inficeret zone« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del II i bilag I til samme gennemførelsesafgørelse, og som omfatter områder, hvor der er blevet bekræftet forekomst af LSD og oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, jf. direktiv 92/119/EØF, og hvor der kan gennemføres vaccination mod LSD efter godkendelse af vaccinationsprogrammer. Deri defineres endvidere »sygdomsfri zone med vaccination« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del I i nævnte bilag, og som omfatter de områder, der er beliggende uden for de »inficerede zoner«, og hvor der gennemføres vaccination mod LSD efter godkendelse af vaccinationsprogrammer.

(3) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 foreskriver specifikke risikobegrænsende foranstaltninger og handelsrestriktioner vedrørende levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab, deres avlsmateriale og andre produkter af disse dyr, der skal gennemføres i de »inficerede zoner« og »sygdomsfrie zoner med vaccination«, med henblik på at minimere enhver risiko for spredning af LSD.

(4) Rapporten fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om LSD, som blev godkendt den 27. marts 2017 (i det følgende benævnt »EFSA's rapport fra 2017«), viser, at resultaterne af analysen af de foreliggende epidemiologiske data om LSD i Europa indtil 2016 tyder på, at massevaccinationer mod LSD, hvis de blev gennemført korrekt, bragte sygdommen under kontrol ved at forebygge forekomsten af nye udbrud. Disse resultater underbygger resultaterne af en tidligere hasterådgivning om lumpy skin disease, som EFSA vedtog den 29. juli 2016 (i det følgende benævnt »EFSA's rådgivning fra 2016«), hvor det blev konkluderet, at massevaccination er den mest effektive foranstaltning til bekæmpelse af LSD, navnlig hvis de vaccinerede dyrs beskyttelse allerede er blevet virksom, inden sygdommen første gang forekommer, nemlig gennem forebyggende vaccination.

(5) Effektiviteten af de seneste vaccinationskampagner mod LSD, som bekræftet af EFSA's rådgivning fra 2016 og EFSA's rapport fra 2017, tyder på, at korrekt vaccineret kvæg kan flyttes fra en »sygdomsfri zone med vaccination« i en medlemsstat til en anden medlemsstat eller et tredjeland eller inden for den »sygdomsfrie zone med vaccination« eller den »inficerede zone« i samme medlemsstat ved anvendelse af mindre restriktive regler. Af samme grund bør der gælde mindre restriktive regler for flytning af uvaccinerede kalve født af vaccinerede moderdyr, når de transporteres inden for samme zone i samme medlemsstat. Der bør også gælde mindre restriktive regler for flytning af uvaccineret kvæg og uvaccinerede vildtlevende drøvtyggere i fangenskab inden for samme »sygdomsfrie zone med vaccination« i samme medlemsstat, når de er importeret fra medlemsstater eller tredjelande eller zoner heraf, der ikke er underlagt restriktioner i forbindelse med LSD, da disse typer af flytninger kan anses for at indebære lav risiko for spredning af sygdommen.

(6) Kroatien, Bulgarien og Grækenland — de tre medlemsstater, der for øjeblikket foretager vaccination mod LSD, og som er opført i bilag I til gennemførelsesbeslutning (EU) 2016/2008 — har anmodet om, at nævnte gennemførelsesafgørelse ændres, navnlig artikel 4, 5 og 6, for at indføre mindre restriktive regler for flytning af vaccineret kvæg og vaccinerede vildtlevende drøvtyggere i fangenskab, på betingelse af revaccination, samt for flytning af uvaccinerede kalve født af vaccinerede moderdyr. Desuden har Kroatien anmodet om mindre restriktive regler for flytning af uvaccineret kvæg og uvaccinerede vildtlevende drøvtyggere i fangenskab med oprindelse i medlemsstater eller tredjelande eller zoner heraf, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af bekræftet forekomst af LSD eller vaccination mod denne sygdom.

(7) Risikoen for spredning af LSD som følge af flytning af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab, der er vaccineret mod LSD, er højere, når de modtager en vaccination for første gang, end risikoen, når de modtager en revaccination, mens de er immune på grund af foregående vaccination. Risikoen for spredning af LSD er ligeledes højere, når der på dyrenes oprindelsesbedrift vaccineres for første gang, end risikoen, når der på bedriften foretages revaccination i den periode, hvor de tilstedeværende dyr stadig er immune på grund af foregående vaccination. Der bør derfor sondres mellem de restriktive regler, der gælder i hver af ovennævnte situationer, i betragtning af varigheden af den immunitet, som vacciner mod LSD giver, i overensstemmelse med vaccinefabrikanternes anvisninger.

(8) Kravene vedrørende undtagelser og særlige betingelser vedrørende afsendelse af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab fra og inden for »sygdomsfrie zoner med vaccination« og »inficerede zoner« bør derfor ændres, og artikel 4, 5, 6 og 12 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.08.2017
Anvendelsesdato i EU
11.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet