Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 om tillatelse til at økonomiske operatører benytter en annen ID-utsteder i samsvar med artikkel 4 nr. 5 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574

Commission Decision (EU) 2019/691 of 2 May 2019 authorising, in accordance with Article 4(5) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574, economic operators to use the services of another ID issuer

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2014/40/EU og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 fastlægges lovrammen for oprettelse af et EU-dækkende sporbarhedssystem for tobaksvarer. Ved disse retsakter gennemføres tillige på EU-plan artikel 8 i protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til Verdenshandelsorgani­sationens rammekonvention om tobakskontrol, som er ratificeret af Den Europæiske Union, og som indeholder bestemmelser om etablering af et globalt følge- og sporingssystem for tobaksvarer.

(2) Med henblik på at gøre det muligt at følge og spore alle tobaksvarer i hele Unionen foreskriver artikel 15, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU, at medlemsstaterne skal sikre, at alle enkeltpakninger med tobaksvarer er mærket med et entydigt identitetsmærke. I henhold til artikel 15, stk. 13, vil dette krav gælde for cigaretter og rulletobak fra den 20. maj 2019.

(3) Ved artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 pålægges hver medlemsstat at udpege en enhed (»ID-udsteder«), som er ansvarlig for at generere og udstede de entydige identitetsmærker. Det følger af artikel 3, stk. 6, at medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om udpegelsen af ID-udstederen og om dennes identitetskode senest en måned efter udpegelsen.

(4) Ved artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 er der fastsat regler vedrørende ID-udstederne med kompetence til generering og udstedelse af entydige identitetsmærker, som afhænger af, hvor produkterne fremstilles, importeres eller anbringes i samlet emballage. Det følger desuden af artikel 4, stk. 1, andet afsnit, at en medlemsstat kan kræve, at dens udpegede ID-udsteder har kompetence til at generere og udstede entydige identitetsmærker for alle tobaksvarer, der markedsføres på dens marked.

(5) I henhold til artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 kan Kommissionen, i tilfælde af den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær, give økonomiske aktører tilladelse til at benytte en anden ID- udsteder, der allerede er udpeget i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 3.

(6) Ved artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 pålægges økonomiske aktører, der indgiver ansøgninger om entydige identitetsmærker til enkeltpakninger og samlet emballage, at fremlægge de i kapitel II, afsnit 2, punkt 2.1 og 2.2, i bilag II til samme forordning nævnte oplysninger. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne generere de entydige identitetsmærker og omfatter identifikationskoder, der gør det muligt at registrere økonomiske aktører, anlæg og maskiner i sporbarhedssystemet. Identifikati­onskoderne er derfor af afgørende betydning for, at de økonomiske kan indgive ansøgninger til den kompetente ID-udsteder om entydige identitetsmærker. De entydige identitetsmærker og identifikationskoderne er desuden tilsammen nødvendige for at kunne registrere og overføre oplysninger om flytning af produkter og transaktions­begivenheder. Reglerne om ansøgning om identifikationskoder til økonomiske aktører, anlæg og maskiner er fastsat i artikel 14, 16 og 18 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. ID-udstedernes kompetence til at udstede identifikationskoder er baseret på de økonomiske aktørers driftssted.

(7) På tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse havde flere medlemsstater ikke underrettet Kommissionen om udpegelsen af deres respektive ID-udstedere i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. Når der ikke er udpeget en kompetent ID-udsteder, vil de økonomiske aktører ikke kunne indgive ansøgninger om identifikationskoderne og de entydige identitetsmærker. De pågældende økonomiske aktører vil følgelig ikke kunne markedsføre deres produkter. Dette kunne hæmme det indre markeds rette funktion, navnlig handelen med tobaksvarer inden for Fællesskabet, hvorved selve formålet med sporbarhedssystemet og indsatsen for at eliminere ulovlig handel med tobaksvarer kunne blive bragt i fare.

(8) For i et vist omfang at begrænse den potentielle forvridning af et velfungerende indre marked og for at bidrage til at sikre, at sporbarhedssystemet bliver operationelt til tiden, bør Kommissionen i en begrænset periode, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574, tillade, at økonomiske aktører benytter en allerede udpeget ID-udsteder.

(9) Det er op til de ID-udstedere, der allerede er udpeget i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i gennemførelses­forordning (EU) 2018/574, at beslutte, om de vil acceptere ansøgninger fra økonomiske aktører om generering og udstedelse af entydige identitetsmærker. I den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær kan også andre udpegede ID-udstedere forsyne de økonomiske aktører med de identifikationskoder, der er nødvendige for at kunne generere og udstede de entydige identitetsmærker og med henblik på opfyldelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 15, stk. 5, i direktiv 2014/40/EU samt kapitel VI i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. Levering af supplerende tjenester bør under ingen omstændigheder bringe ID-udstederens øvrige aktiviteter i fare.

(10) De identifikationskoder, der genereres af ID-udstedere i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær, bør overføres til den kompetente ID-udsteder, når denne er udpeget, sammen med andre relevante oplysninger som omhandlet i artikel 14, stk. 2, artikel 16, stk. 2, og artikel 18, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. Overførslen bør ske elektronisk uden unødig forsinkelse på grundlag af en anmodning fra den kompetente ID- udsteder stilet til de ID-udstedere, der besluttede at generere identifikationskoderne i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær.

(11) Tilladelsen til at benytte en anden ID-udsteder i henhold til artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 bør kun gælde i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær.

(12) Denne afgørelse bør ikke berøre kompetencereglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 vedrørende udstedelse og registrering af koder til økonomiske aktører og anlæg for operatører af første detailsalgssteder.

(13) I betragtning af at sporbarhedssystemet fastlagt ved artikel 15 i direktiv 2014/40/EU finder anvendelse på cigaretter og rulletobak fra den 20. maj 2019, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14) På grund af den i artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 omhandlede tilladelses midlertidige karakter finder Kommissionens det nødvendigt at begrænse denne afgørelse tidsmæssigt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2019
Anvendelsesdato i EU
03.05.2019
Opphører å gjelde
31.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet