Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordnig (EU) 2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporbarhetssystem for tobakksprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574 of 15 December 2017 on technical standards for the establishment and operation of a traceability system for tobacco products

Siste nytt

Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2018)

Sammendrag av innhold
Tobakksdirektivet art. 15 fastsetter at det skal etableres et system for sporing av tobakksvarer. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/574 inneholder de tekniske standardene for dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører økonomiske konsekvenser for industrien gjennom krav om opprettelse av datasystem for sporing og gjennom en årlig avgift som skal dekke utgiftene til opprettelse og drift av systemet for sporings og sikkerhetsmerke, jf. også Prop. 75 L (2017-2018) og vedtatte bestemmelser i tobakksskadeloven om sporing (ikke trådt i kraft).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
06.05.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
11.05.2020
Høringsfrist
10.08.2020