Tobakksdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakk og beslektede varer og om oppheving av direktiv 2001/37/EF

Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 6.7.2020

Det reviderte tobakksdirektiv fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av direktivet, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

Bakgrunn
Direktiv 2014/40/EU om tobakks- og tobakksrelaterte produkter ble vedtatt 3. april 2014, og erstatter tobakksproduktdirektivet av 2001. Direktivet medfører både revisjon av eksisterende regelverk samt regulering av nye områder. Bakgrunnen for revisjonen er at direktivet er utdatert i forhold til den markedsmessige, vitenskapelige og internasjonale utviklingen, spesielt sett i lys av WHOs Tobakkskonvensjon som alle EU-landene samt EU er part til.

Sammendrag av innhold
Følgende krav vil medføre behov for endringer i norsk regelverk:

• Større helseadvarsler på røyketobakk
• Tekstadvarselen på røykfri tobakk skal stå på begge sider av pakningen
• Helseadvarsler på urtebaserte røykeprodukter, samt krav om ingrediensrapportering
• Forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk.
• Forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av slike villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter.
• Felles sikkerhetsmerke og sporingssystem for å hindre ulovlig handel med tobakk.
• Forbud mot fjernsalg. Direktivet åpner derfor for at landene kan forby fjernsalg for tobakksvarer. Hvis ikke må det innføres et nasjonalt registreringssystem for virksomheter som driver fjernsalg.
• Nytt regelverk for e-sigaretter. Import og salg av e-sigaretter er i dag forbudt i Norge. Direktivet krever i utgangspunktet av omsetning av e-sigaretter skjer i henhold til direktivet, og etablerer dermed et helt nytt produktregelverk, herunder regler for tilsyn, markedsovervåking, salg av produktene.
• Direktivet utvider tobakksindustriens rapporteringsplikter når det gjelder ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer for å kunne vurdere deres tiltrekningskraft, avhengighetsskapende egenskaper og toksisitet.
• Produsenter og importører av nye tobakksvarer skal etter direktivet melde slike produkter til myndighetene før de kan settes på markedet. Landene kan selv avgjøre om myndighetene skal godkjenne produktet før det kan selges. Norge har i dag et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Merknader
I Norge fremgår regelverket for tobakkskontroll av tobakksskadeloven av 9. mars 1974 nr. 14 med forskrifter, og direktivet vil medføre behov for endringer i både lov og forskrifter.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra HOD vurdert behovet for endringer i norsk regelverk som følge av direktivet.

Underliggende etater har også utredet ulike sider ved endringer i regelverket for e-sigaretter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av direktivet vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser, men mange av disse kan dekkes inn gjennom gebyrer som belastes tobakksindustrien. Ved nye regler for e-sigaretter, vil dette medføre økt arbeid for tilsynsmyndighetene.

Vurdering
Direktiv anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten har vært behandlet i EØS-spesialutvalget for helse, der blant andre Helse- og omsorgsdepartementet er representert. Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomført offentlig høring av lovendringene og arbeider med utarbeidelsen av en lovproposisjon som vil fremmes for Stortinget. De nødvendige forskriftsendringene vil sendes på høring sommeren 2016. Både lov- og forskriftsendringene vil måtte tre i kraft samtidig.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.02.2016