Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 363/2012 av 23. februar 2012 om prosedyreregler for godkjenning og oppheving av godkjenning av overvåkingsorganer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 om forpliktelser operatører må følge ved markedsføring av tømmer og tømmerprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

Siste nytt

Norsk forskrifter kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Regelverk som utdyper bestemmelser i tømmerforordningen er for tiden under utarbeiding i Kommisjonen. EUs tømmerforordning utfyller EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og tømmerprodukter (se eget EØS-notat). Disse gjennomføringsrettsaktene omtales som henholdsvis delegerte rettsakter (delegated acts) og gjennomføringsrettsakter (implementing acts) (se eget EØS-notat om gjennomføringsrettsakt til EUs tømmerforordning). Det innebærer at Kommisjonen, gjennom artikkel 290 eller artikkel 291 i TFEU (The Treaty on the Functioning of the European Union), er gitt delegert myndighet til å fastsette slike detaljerte rettsakter gjennom en forenklet prosedyre eller gjennom såkalt komitologi.Det aktuelle forslaget til rettsakt er en delegert forordning (”delegated act”) hjemlet i EUs Tømmerforordning art 8.7 (forordning (EU) nr. 995/2010). Denne rettsakten gir regler for godkjenning av overvåkingsorganer (monitoring organizations). Rettsakten ble vedtatt 23.2.2012.

Merknader
Tømmerforordningens artikkel 8 tredje ledd bestemmer at Kommisjonen skal anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å opptre som overvåkingsorganisasjoner. Prosedyrene for godkjenning av overvåkingsorganisasjoner og tilbakekalling av godkjenning fastsettes ved denne delegerte forordningen. Overvåkingsorganisasjoner vil få rett til å tilby operatører ’Due diligence’- systemer som fritar operatørene fra å ha egne systemer.

Vurderinger av rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge er ikke avsluttet.

Utkast til Norsk forskrift er sendt på alminnelig høring 21.11.2012 med frist 16.01.2013.

Sakkyndige instansers merknader
I november 2010 behandlet Stortingets næringskomité tømmerforordningen, som den delegerte forordningen er hjemlet i, i henhold til sin forretningsorden paragraf 13.a. Komiteen påpekte at regjeringen må sørge for å påvirke utformingen av retningslinjer som Kommisjonen nå skal utarbeide for gjennomføring av regelverket, slik at det ikke legges unødvendige byrder på norsk skogbruk og at eksisterende ordninger kan nyttes i størst mulig grad.

Tømmerforordningens ekspertgruppe under Kommisjonen bidro til utkast til delegert forordning i 2011. Utkastet har vært til konsultasjon i EUs direktorater som en del av godkjenningsprosedyren. Endringene som er gjort er hovedsakelig språklige og endrer ikke substansen som ble diskutert i ekspertgruppen. Norge deltar både i tømmerforordningens ekspertgruppe, hvor den delegerte forordningen er diskutert, og i EUs FLEGT- komité, hvor et forslag til gjennomføringsrettsakt er diskutert (jf EØS-notat XX). Fremdriften følger EUs plan for gjennomføring av regelverket. Norske næringsutøvere har deltatt i EUs konsultasjonsmøte i Brussel (mars 2011) og det har vært en god dialog mellom MD/LMD og norske skogbruksorganisasjoner på dette området.

Rettsakten ble tatt opp i SU-miljø i 2011 og i EØS-referansegruppen for miljø 13.12.11.

Vurdering
Det legges til grunn at også organisasjoner etablert i Norge vil kunne søke om godkjenning som følge av EØS-avtalen Protokoll 1 nr. 8 om at henvisninger til ”Fellesskapets” territorium skal leses som henvisninger til avtalepartenes territorium. Det må imidlertid vurderes hvordan denne godkjenningsfunksjonen kan tilpasses EØS-avtalens og Grunnlovens rammer.

Andre opplysninger
Den delegerte forordningen (Commission Delegated Regulation (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market), ble publisert i EU sin Official Journal. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:115:SOM:EN:HTML

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.02.2012
Anvendelsesdato i EU
17.05.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 431-435
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EU) nr. 995/2010) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.11.2013
Høring
Høring publisert
21.11.2012
Høringsfrist
16.01.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2015
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro