Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending and correcting Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 12.2.2019 (enighet med Rådet)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Udtrykket "landbrugs- og skovbrugskøretøjer" dækker en lang række forskellige køretøjstyper med mindst to aksler, f.eks. smalsporede traktorer, ekstra brede traktorer, bæltetraktorer, påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr, såsom ruller, fræsere og såmaskiner.

Forskrifterne for typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer er fastsat i direktiv 2003/37/EF og dets gennemførelsesdirektiver, som er ophævet med virkning fra den 1. januar 2016 og erstattet af forordning (EU) nr. 167/2013 og dens fire delegerede retsakter og én gennemførelsesretsakt.

Ved forordning (EU) nr. 167/2013 er der fastsat generelle grundlæggende bestemmelser om funktionel sikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøegenskaber. Forordningen giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte de relevante detaljerede tekniske forskrifter, prøvningsprocedurer og grænseværdier, hvor dette er relevant, i fire delegerede retsakter om i) arbejdssikkerhed (krav vedrørende køretøjets konstruktion), ii) funktionel sikkerhed, iii) bremsning og iv) krav til miljøegenskaber og fremdriftsevne. Disse fire delegerede retsakter blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende mellem december 2014 og februar 2015.

Forordning (EU) nr. 167/2013 begrænsede alle Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter til en periode på fem år, som udløber den 21. marts 2018. Da der løbende er behov for at tilpasse elementer af disse delegerede retsakter til den tekniske udvikling eller for at indføre andre ændringer i overensstemmelse med Kommissionens beføjelser, indeholder udkastet til forslaget også ændringer af artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 med henblik på at fastsætte bestemmelser, der sikrer beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i en periode på endnu fem år med mulighed for stiltiende forlængelse.

Dertil kommer, at visse udtryk og redaktionelle fejl i forordning (EU) nr. 167/2013 bør berigtiges, og at et begrænset antal punkter bør ajourføres til den tekniske udvikling efter den første gennemførelse af disse retsakter.

Da typegodkendelsesforskrifterne i forordning (EU) nr. 167/2013 allerede har fundet anvendelse på et obligatorisk grundlag siden den 1. januar 2016, foreslås denne retsakt vedtaget snarest muligt, og den indeholder — i modsætning til de fleste typegodkendelsesretsakter — ikke en særskilt anvendelsesdato.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet