Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. mars 2019 om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

Regulation (EU) 2019/519 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) De beskrivelser af køretøjer i klasse T1 og T2, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013, kræver afklaring vedrørende placeringen af akslen nærmest føreren for traktorer med vendbar førerplads og vedrørende metoden til beregning af højden af tyngdepunktet. Med henblik på præcis og ensartet fastsættelse af højden af tyngdepunktet for køretøjer i klasse T2 bør der henvises til internationalt gældende normer, som bestemmer tyngdepunktet for en traktor.

(2) En nøjagtig definition af landbrugstraktorers forskellige egenskaber baseret på en analyse af deres tekniske karakteristika er af største betydning for en korrekt og fuldstændig gennemførelse af denne forordning og af de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold hertil. I betragtning af, at drøftelserne vedrørende definitionerne af klasserne finder sted i de relevante internationale fora, som Unionen er part i, bør Kommissionen tage hensyn til dette arbejde for at undgå uforholdsmæssige og negative virkninger for anvendelsen af tekniske krav og prøvningsprocedurer samt negative virkninger for fabrikanterne, navnlig af højt specialiserede traktorer.

(3) I forordning (EU) nr. 167/2013 bør det gøres klart, at udtrykket »udskifteligt materiel« betyder »udskifteligt udstyr«, hvorved det sikres, at terminologien anvendes konsekvent i hele den nævnte forordning.

(4) I forordning (EU) nr. 167/2013 kræves det, at importørerne opbevarer et eksemplar af typeattesten for produkter, der ikke er i overensstemmelse med nævnte forordning, eller som udgør en alvorlig risiko. Det bør gøres klart, at det, der henvises til, er en EU-typegodkendelsesattest. Nævnte forordning bør derfor ændres, således at der henvises til det korrekte dokument.

(5)m Forordning (EU) nr. 167/2013 kræver, at en EU-typegodkendelsesattest indeholder prøvningsresultaterne som et bilag. Det bør gøres klart, at det, der henvises til, er prøvningsresultatarket. Nævnte forordning bør derfor ændres, således at der henvises til det korrekte bilag.

(6) Forordning (EU) nr. 167/2013 tillagde Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i en periode på fem år, som udløb den 21. marts 2018. Eftersom der til stadighed er behov for at opdatere de forskellige elementer af den typegodkendelsesprocedure, som er fastsat ved nævnte forordning og de retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, navnlig for at tilpasse dem til den tekniske udvikling eller for at indføre berigtigelser, bør fristen for udøvelsen af de delegerede beføjelser også forlænges med muligheden for yderligere stiltiende forlængelser.

(7) Forordning (EU) nr. 167/2013 henviser til ophævelsen af Rådets direktiv 74/347/EØF, når den i stedet burde henvise til ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/2/EF, som kodificerede det tidligere direktiv. Det er derfor nødvendigt at korrigere den relevante henvisning i forordning (EU) nr. 167/2013.

(8) Denne forordning ændrer forordning (EU) nr. 167/2013 uden at udvide dens retlige indhold, og målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(9) Forordning (EU) nr. 167/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2019
Anvendelsesdato i EU
18.04.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet