Transitt av egg og produkter av egg beregnet på konsum fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1132/2011 av 8. november 2011 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008 hva angår transitt fra Hviterussland gjennom Litauen til det russiske territorium Kalingrad av egg og produkter av egg beregnet på konsum

Commission Implementing Regulation (EU) No 1132/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards transit of consignments of eggs and egg products from Belarus through Lithuania to the Russian territory of Kaliningrad

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Rettsakten er utarbeidet på bakgrunn av en forlengelse av listeføringen av Hviterussland på listen over godkjente tredjestater for transitt gjennom EU av egg og eggprodukter. Listeføringen begrenser seg til slike produkter for konsum, og for destinasjon Kaliningrad. Tredjelandslisten for import endres i tråd med at all transitt nå skal gå gjennom Litauen, som har påtatt seg kontroll av ordningen. Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 1132/2011. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 536/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2. Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 25. november 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2011
Anvendelsesdato i EU
29.11.2011
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.11.2011
Anvendes fra i Norge
29.11.2011