Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Hercegovina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 556/2013 av 14. juni 2013 om endring av forordningene (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) nr. 28/2012 når det gjelder transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Hercegovina

Commission Implementing Regulation (EU) No 556/2013 of 14 June 2013 amending Regulations (EC) No 798/2008, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010 and (EU) No 28/2012 as regards the transit of certain products of animal origin from Bosnia and Herzegovina

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer fire rettsakter som følge av at Kroatia ble medlem av EU i 2013. Dette gjelder forordningene (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) nr. 28/2012. Rettsakten fastsetter unntak for transitt gjennom Kroatia for fjørfe, fjørfeprodukter, hov- og klovdyr, kjøtt, bier, råmelk og melkeprodukter som kommer fra Bosnia og Hercegovina og skal til tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Mattilsynet endret forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater den 25. juli 2014 for å gjennomføre endringen av forordning (EU) nr. 605/2010.

Mattilsynet endret forskrift 23. juni 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr den 24. oktober 2014 for å gjennomføre endringen av forordning (EU) nr. 206/2010,

Mattilsynet endret forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestaterden 5. januar 2015 for å gjennomføre endringen av forordning (EF) nr. 798/2008.

Mattilsynet endret forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) den 29. april 2016 for å gjennomføre endringen av forordning (EU) nr. 28/2012. Dette har ikke skjedd tidligere på grunn av en inkurie.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Fordi det tok nesten ett år for Kroatia å bli innlemmet i EØS-avtalen etter at landet ble medlem av EU, var det først nødvendig å gjennomføre rettsakten etter april 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014