Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til miljømessige krav og krav til framdriftsenhet for jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 167/2013 er ny rammeforordning for kjøretøy i kategori T (traktor) som regulerer EU-typegodkjenning og nasjonal typegodkjenning av bestemte T-kjøretøy, samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse. Forordningen gjelder ikke enkeltgodkjenning. Til rammeforordningen utarbeides det særrettsakter med krav til bremser, miljø, sikkerhet og konstruksjon.

Forordning 2015/96, som dette notatet omhandler, er en av disse særrettsaktene og regulerer miljøkrav og tekniske krav til fremdrift av kjøretøy i kategori T. Betegnelsen "kjøretøy i kategori T" dekker en rekke forskjellige traktortyper, eksempelvis firehjuls kjøretøy (quadrisykler), påhengskjøretøy og utskiftbar trukket utstyr.

Det er behov for betydelig reduksjon i avgassutslipp fra kjøretøy i kategori T. Kravene til utslipp og støy fra traktorer har utviklet seg langsommere enn tilsvarende krav for andre kjøretøyer. Det er satt grenseverdier i den hensikt å redusere partikkelutslipp, nitrogenoksider og hydrokarboner fra T-kjøretøy. Grenseverdiene for avgass fremgår av forordningens vedlegg I og II, hvor det er henvist til direktiv 97/68/EF. Krav til ekstern støy fremgår av forordningens vedlegg III. Direktiv 97/68/EF er en del av maskindirektivet, hvor virkeområdet er utvidet ved forordning 167/2013.

I forordning 2015/96 fremgår det at grenseverdier og prøvemetoder for utslipp som fremkommer i direktiv 97/68 skal innføres trinnvis. I artikkel 11 er det bestemt at 24 måneder etter datoen for ikrafttredelsen av forordning 167/2013 som utvider virkeområdet for direktiv 97/68/EF, skal det ikke utstedes typegodkjenninger for kjøretøyer som ikke er i henhold til direktiv 97/68/EF. Typegodkjenninger som er utstedt for motorer som ikke oppfyller kravene skal være gyldig i 3 år etter at 167/2013 er trådt i kraft, dvs. frem til 1. januar 2019.

Forordning 2015/96 er delt inn i fire kapitler hvorav kapittel I omhandler definisjoner, kapittel II omhandler fabrikantens forpliktelser, kap. III omhandler medlemsstatenes forpliktelser og kap. IV gjelder ikrafttreden. Forordningen inneholder standardiserte prøvemetoder for å sikre at alle tekniske data om traktoren har vært utført under like forhold.

Forordningens vedlegg omhandler:

• vedlegg I krav til EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie til en type jord- og skogbrukstraktor som en separat teknisk enhet når det gjelder avgass

• vedlegg II krav for EU-typegodkjenning av en type jord- og skogbrukstraktor utstyrt med en motortype eller motorfamile når det gjelder avgass

• vedlegg III krav til ekstern støy

• vedlegg IV anerkjennelse av alternative typegodkjenninger

• vedlegg V bestemmelser for jord- og skogbrukstraktorer og motorer som markedsføres under fleksibilitetordningen som fremgår av artikkel 14.

For å oppretteholde de funksjonelle sikkerhets- og miljøkravene som er satt til T-kjøretøyene, skal fabrikanten begrense muligheten for inngrep og manipulasjon på kjøretøyet, spesielt i framdriftsystemets styreenhet. Slike begrensninger skal ikke være til hinder for reparasjoner og vanlig vedlikehold. Videre skal fabrikantene sikre at reservedeler og annet utstyr tilfredsstiller kravene som er satt i denne forordningen, slik at T-kjøretøy som bruker slikt utstyr overholder samme kravnivå som kjøretøy med originalt utstyr.

I den grad det finnes relevante og oppdaterte FN/ECE-regulativer på aktuelle kravområder, vil disse gjøres obligatoriske ved EF-typegodkjenning. Dette vil føre til mindre duplisering av administrative prosedyrer og tekniske krav for kjøretøyfabrikantene. En annen fordel med dette er at typegodkjenninger som er basert på internasjonalt anerkjente standarder vil forenkle markedsadgangen for europeiske kjøretøyfabrikanter til markeder utenfor Europa, og dermed forsterke industriens konkurranseevne. På sikt er målet at teksten i forordningen erstattes med henvisninger til FN/ECE-regulativer.

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en endringsforordning, og har blitt vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:

Gjeldende regelverk for traktor er i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Norsk gjennomføring:

Det er planlagt å lage en helt ny forskrift for godkjenning av traktor, der både rammeforordning (EU) 167/2013 og den delegerte forordningen vil bli tatt inn på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Overgangsbestemmelse

Ettersom det vil kunne komme traktorer som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med delegerte rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b. Denne bestemmelsen inneholder allerede en referanse til forordning 167/2013. Bestemmelsen skal sikre at typegodkjente kjøretøy aksepteres i Norge i tråd med føringer i rammeforordning 167/2013.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet av Spesialutvalget for handelsforenklinger.21. april 2015. Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har være representert i arbeidsgrupper hvor forordningen har vært drøftet.

Status
Forordningen ble vedtatt 1. oktober 2014 og kommer bindende til anvendelse fra 1. januar 2016.

Vegdirektoratet tar sikte på å sende på høring forslag om ny forskrift om traktor i løpet av første halvår 2015. Vegdirektoratet vurderer at høring bør avventes inntil samtlige delegerte rettsakter til rammeforordningen er ferdigstilt, slik at alt kan sendes i én, samlet høring med tilhørende forslag til ny forskrift.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 08.07.16, beslutning nr. 138/2016. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 213-233
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro