Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU)2018/830 av 9. mars 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til kjøretøyskonstruksjon og generelle krav til typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/830 of 9 March 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council and Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 as regards the adaptation of the vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2018/830 omhandler typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer, og inneholder visse endringsbestemmelser til forordningene (EU) nr. 167/2013 og (EU) nr. 1322/2014. Virkeområdet i rammeforordning 167/2013 vedlegg I utvides til å omfatte kjøretøyklassene Ca og Cb (beltetraktor med hastighet over og under 40 km/t). Tilsvarende utvides virkeområdet for forordning 1322/2014 (endring av artikkel 12).

Forordning 2018/830 medfører videre følgende endringer i forordning 1322/2014 med vedlegg:

Det blir krav til at nummeringen i OECD`s krav og EU`s krav til traktorer skal være sammenfallende. Det foreslås videre at det innføres ergonomiske krav som skal gjøre bruk av styrtvern enklere for fører av smalsporede traktorer. I endret artikkel 35 går det frem at inntil 26. juni 2018 kan det utstedes typegodkjenninger i henhold til forskriftene som gjaldt pr. 25. juni 2018. Etter 31. desember 2018 skal det ikke kunne registreres eller tas i bruk traktorer som er godkjent i henhold til forskrifter som gjaldt før 25. juni 2018.

I vedlegg I til forordning 1322/2014 er det tilføyd at datoer for ikrafttreden som fremgår av ECE-regulativene skal anvendes, dersom det ikke er gitt alternative datoer i denne forordningen.

Vedlegg VI i forordning 1322/2014 er endret slik at de tekniske kravene til traktor blir i overenstemmelse med OECD`s krav til traktorer. Fabrikanten kan bruke supplementer og endringsserier til gjeldene ECE-regulativer, selv om disse ikke er offentliggjort i EU-tidene

Vedlegg XXII til forordning 1322/2014 er endret slik at instruksjonsboken skal inneholde opplysninger om tillatt støynivå på traktor. I vedlegg XXVII er det foreslått branntekniske krav til forbrenningshastigheten på innvendig materiale (som ikke skal overstige 150 mm/min, testet i henhold til ISO 3785:1989 eller FMVSS302).

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 2018/830 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning på området:
Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Norsk gjennomføring:
Forordningen vil bli tatt inn i traktorforskriften § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; traktorforskriften.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går etter hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandet i noe Spesialutvalg.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede på møte i EU's traktorgruppen, hvor forordningen har vært diskutert.

Status
Forordningen ble vedtatt 9. mars 2018, ble publisert i EU-tidende den 6. juni 2018 og kom til anvendelse i medlemslandene den 26. juni 2018.

Rettsakten blir sendt på nasjonal høring i juli 2018.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2018
Anvendelsesdato i EU
26.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet