Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. august 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/985 med hensyn til overgangsbestemmelser for å imøtegå virkningene av covid-19-krisen

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 6 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/985 as regards its transitional provisions in order to address the impact of the COVID-19 crisis

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013 skal motorer, der er monteret i landbrugs- og skovbrugskøretøjer, overholde emissionsgrænserne for forurenende luftarter og overgangsbestemmelser for trin V, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628.

(2) Som følge af afbrydelser forårsaget af covid-19-udbruddet blev overgangsperioden i forordning (EU) 2016/1628 forlænget med 12 måneder for visse underkategorier af motorer gennem Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1040.

(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, der fastsætter krav vedrørende emissionsgrænser og EU-typegodkendelsesprocedurer for landbrugs- og skovbrugskøretøjer og for deres motorer, bør derfor ændres.

(4) Da forlængelsen af overgangsbestemmelserne desuden ikke vil have nogen indvirkning på miljøet, fordi de pågældende overgangsmotorer allerede er blevet fremstillet, samt den kendsgerning, at det er vanskeligt at forudsige den nøjagtige varighed af forsinkelserne forårsaget af covid-19, bør forlængelsen af de relevante perioder være på 12 måneder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1040.

(5) I betragtning af at den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 13, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2018/985, for visse motorer udløber den 31. december 2020, og at fabrikanterne havde indtil den 30. juni 2020 til at producere landbrugs- og skovbrugskøretøjer udstyret med overgangsmotorer af disse underkategorier, bør nærværende forordning grundet sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og anvendes fra den 1. juli 2020. En sådan bestemmelse er berettiget på grund af covid-19-udbruddets uforudsigelige og pludselige karakter samt af behovet for at sikre retssikkerhed og ligebehandling af fabrikanterne, uanset om de producerer landbrugs- og skovbrugskøretøjer før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet