Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/62/EU av 8. september 2010 som endrer rådsdirektiv 80/720/EØF og 86/297/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF, 2009/60/EF og 2009/144/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer for å tilpasse deres tekniske bestemmelser

Commission Directive 2010/62/EU of 8 September 2010 amending, for the purpose of adapting their technical provisions, Council Directives 80/720/EEC and 86/297/EEC and Directives 2003/37/EC, 2009/60/EC and 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of agricultural or forestry tractors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/62/EU endrer direktiv 80/720/EØF, 86/297/EØF samt Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF, 2009/60/EF og 2009/144/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer. Dette for å tilpasse rettsaktenes krav til den tekniske utviklingen, og for å øke sikkerheten og bidra til en harmonisering av det indre marked ved å skape felles regler om kraftuttak foran på traktor. Herunder skal kravene til frisoner og dimensjoner av kraftuttakets beskyttelsesskjerm i direktiv 86/297/EØF endres, for å oppnå harmonisering på verdensplan slik at konkurransedyktigheten for fabrikantene i EU/EØS forbedres. Det er videre foretatt enderinger i direktiv 86/297/EF ved at det for krav til kraftuttak henvises til ISO 200-I: 2004 og Technical Corrigendum I: 2001, ISO 500-2:2004 og ISO 8759-1:1998. Disse inneholder globalt anerkjente krav for kraftuttak for alle traktorer som er omfattet av direktiv 2007/37/EF.

Den tekniske utvikling muliggjør nå gjennomføring av en fullstendig typegodkjenning for traktorer av klasse T4.3 (traktorer med lav frihøyde), som definert i direktiv 2003/37/EF. Direktivet endrer derfor ovennevnte direktiv også for å ta bedre hensyn til de særlige egenskaper ved traktorer med lav frihøyde.

Direktiv 2003/37/EF skal videre endres for å ta høyde for anvendelsen av direktiv 86/297/EØF på traktorklasse T5, samt for å ta høyde for anvendelsen av direktiv 2009/60/EF og direktiv 80/720/EØF på traktorer av klasse T4.3.

Vurdering
Norge stiller seg positivt til direktivet ettersom dette vil bedre sikkerheten for brukere av traktor. Direktivet vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskrift.

Direktivet er akseptabelt og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av dette direktivet.

Status
Direktivet ble vedtatt 8. september 2010 og skal anvendes i EU fra 29 september 2011.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 42/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.09.2010
Gjennomføringsfrist i EU
29.09.2011
Anvendelsesdato i EU
29.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 523-529
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012