Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/828 av 16. februar 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav til blokkeringsfrie bremsesystemer, energilagringsanordninger med høyt trykk og hydrauliske koblinger av typen med enkel ledning

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/828 of 16 February 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/68 as regards requirements relating to Anti-Lock Braking Systems, high pressure energy storage devices and hydraulic connections of the single-line type

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2015/68 inneholder krav til kjøretøybremser for typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktor. Det fremgår av forordningen at Kommisjonen innen 1. januar 2020 skal foreta en vurdering hvorvidt det skal innføres krav til blokkeringsfrie bremser (ABS) på traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på mellom 40 km / t og 60 km / t.

Gjennom forordning (EU) 2018/828 – som endrer forordning 2015/68 – har Kommisjonen besluttet at det ikke skal innføres krav til ABS på traktorer type a, dvs. traktorer med hastighet mellom 40 og 60 km/t. Videre fremgår det av forordningen at traktor med enkrets bremsesystem skal tillates fram til 31. desember 2024. Forordningens vedlegg I, IV og XIII er endret når det gjelder krav til enkrets bremsesystem. Videre skal traktorer type b (hastighet over 60 km/t) som er utstyrt med ABS-bremser, oppfylle kravene i vedlegg XI.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 2018/828 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning på området:
Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Norsk gjennomføring:
Forordningen vil bli tatt inn i traktorforskriften § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; traktorforskriften.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går etter hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i noe Spesialutvalg.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabelt for Norge

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper i EU hvor denne forordningen er utarbeidet.

Status
Forordningen er vedtatt den 16. februar 2018, ble publisert i EU-tidende 6. juni 2018 og trådte i kraft i EU den 9. juni 2018.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 2. juli 2018, med høringsfrist satt til 30. juli 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 5. desember 2018, beslutning nr. 231/2018. Forordningen ble tatt inn i traktorforskriften den 6. desember 2018, og Form 1 ble sendt ESA den 7. desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
09.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2018
Anvendes fra i Norge
06.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0828
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro