Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. februar 2018 om ufyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til jord- og skogbrukstraktorer og disses motorers miljøprestasjoner og fremdriftsytelse og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 12 February 2018 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements for agricultural and forestry vehicles and their engines and repealing Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den europæiske strategi for rene og energieffektive køretøjer og de detaljerede tekniske krav vedrørende typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer for så vidt angår miljøpræstationer og fremdriftsydelse bør sigte mod at forbedre sådanne køretøjers miljøpræstationer og samtidig styrke konkurrenceevnen hos EU's automobilindustri.

(2) En betragtelig reduktion af emissionerne af carbonhydrider fra landbrugs- og skovbrugskøretøjer er nødvendig for at forbedre luftkvaliteten og overholde grænseværdierne for forurening. Dette bør ikke kun opnås ved at reducere udstødnings- og fordampningsemissionerne af carbonhydrider fra disse køretøjer, men også ved at hjælpe med at reducere niveauerne af flygtige partikler.

(3) I medfør af anvendelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 — for så vidt angår motorkategorier, udstødningsemissionsgrænser, prøvningscyklusser, emissionsholdbarhedsperioder, udstødningsemissionskrav, overvågning af emissioner fra ibrugtagne motorer og udførelsen af målinger og prøvninger samt overgangsbestemmelserne og bestemmelserne om mulighed for hurtig EU-typegodkendelse og for markedsføring af trin V-motorer — på landbrugs- og skovbrugskøretøjers miljøpræstationer bør bestemmelserne i denne forordning vedrørende de resterende aspekter af en sådan godkendelse være nøje udformet på grundlag af bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1628.

(4) For så vidt angår motorens emissionsniveau af forurenende stoffer for landbrugs- og skovbrugskøretøjers motorer, benævnt "trin V", der skal følge den procedure, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96, bør der fastsættes ambitiøse emissionsgrænser for forurenende gasser og partikler samtidig med en harmonisering med internationale standarder med henblik på at nedbringe emissionerne af partikler og ozonprækursorer som f.eks. nitrogenoxid og carbonhydrider.

(5) En standardiseret metode til måling af landbrugs- og skovbrugskøretøjers brændstofforbrug og carbondioxidemissioner er nødvendig for at sikre, at der ikke opstår tekniske hindringer for handelen mellem medlemsstaterne. Af samme grund er det hensigtsmæssigt at sikre, at kunder og brugere modtager objektive og præcise oplysninger om de samme emner.

(6) For at sikre, at nye køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, som markedsføres, tilvejebringer et højt niveau for miljøbeskyttelse, bør udstyr eller dele, der kan monteres på landbrugs- og skovbrugskøretøjer, og som i betydeligt omfang kan nedsætte funktionen af systemer, der er vigtige med hensyn til miljøbeskyttelse, underkastes en forudgående kontrol ved en godkendende myndighed, inden de markedsføres. Med henblik herpå bør der fastsættes tekniske bestemmelser om de krav, som disse dele eller udstyr skal opfylde.

(7) Tekniske fremskridt og et højt miljøbeskyttelsesniveau kræver, at der opstilles tekniske forskrifter for indførelsen af trin V med hensyn til landbrugs- og skovbrugskøretøjer, som erstatter de tidligere trin vedrørende forurenende emissioner fra motorer fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/96. De nødvendige tekniske forskrifter, herunder især motorkategorierne, grænseværdierne og iværksættelsesfristerne heri, bør tilpasses forskrifterne i forordning (EU) 2016/1628.

(8) Unionen tiltrådte ved Rådets afgørelse 97/836/EF FN/ECE-overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("overenskomst af 1958 som revideret"). Med meddelelsen "CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa" understregede Kommissionen, at accept af internationale regulativer under FN/ECE-overenskomsten af 1958 er det bedste redskab til fjernelse af ikke-toldmæssige handelshindringer. Derfor bør henvisninger til de tilsvarende FN/ECE-regulativer anvendes, hvor det er relevant, til fastsættelse af krav til EU-typegodkendelse. Denne mulighed er fastsat i forordning (EU) nr. 167/2013.

(9) For så vidt angår krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse for landbrugs- og skovbrugskøretøjer bør FN/ECE-regulativer anvendes på lige fod med EU-lovgivningen for at undgå overlapning — ikke kun med hensyn til tekniske forskrifter, men også med hensyn til certificering og administrative procedurer. Desuden bør en typegodkendelse være direkte baseret på intern ationalt vedtagne standarder, da denne indfaldsvinkel kan forbedre markedsadgangen i tredjelande, herunder navnlig de lande, der er kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958, og dermed øge EU-industriens konkurrenceevne.

(10) Det bør være muligt for motorer, der før denne forordnings ikrafttræden ikke var underlagt typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner på EU-niveau, og for køretøjer udstyret med sådanne motorer at blive markedsført indtil de obligatoriske datoer for anvendelsen af forordning (EU) 2016/1628 om markedsføring af den pågældende motorkategori, forudsat at de er i overensstemmelse med de gældende nationale regler.

(11) EU-lovgivningen bør ikke fastsætte tekniske krav, der ikke med rimelighed kan opfyldes i tide. Industrien bør have tilstrækkelig tid, for så vidt angår anvendelsen af grænseværdier for trin V for forurenende emissioner fra motorer på landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Det er derfor nødvendigt at fastsætte overgangsforanstaltninger, der i en begrænset periode tillader meddelelse af EU-typegodkendelser og -fritagelser i overensstemmelse med den lovgivning, der var gældende inden datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning. Det er navnlig nødvendigt i en begrænset periode at tillade anvendelsen af motorforureningsemissionstrin forud for trin V parallelt med dette som følge af de tekniske vanskeligheder, visse køretøjsklasser, hovedsagelig smalsporede traktorer, har med hensyn til opfyldelse af trin V fra de obligatoriske datoer for anvendelsen af forordning (EU) 2016/1628 vedrørende markedsføring af motorer.

(12) For at tage hensyn til logistiske forsyningsvanskeligheder og muliggøre "just in time"-produktionsflow og undgå unødvendige omkostninger og administrative byrder, bør det være tilladt for en motorfabrikant med køretøjsfabrikantens samtykke at levere en motor på basis af dens godkendte type, adskilt fra dens system til efterbehandling af udstødningen.

(13) Bestemmelserne vedrørende motoremissionstrin for forurenende emissioner forud for trin V er fasts at i delegeret forordning (EU) 2015/96. Disse bestemmelser om typegodkendelse eller markedsføring af traktorer skal kun finde anvendelse, indtil de obligatoriske datoer for anvendelsen af forordning (EU) 2016/1628 ved EU-typegodkendelse af motorer henholdsvis markedsføring heraf, eller efter disse datoer i henhold til overgangsbestemmelserne. Delegeret forordning (EU) 2015/96 bør derfor ophæves med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttræden —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet