Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/829 av 15. februar 2018 om endring og korrigering av delegert forordning (EU) 2015/208 om ufyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/829 of 15 February 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2015/208 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, som fastsat i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, ajourføres regelmæssigt. I denne henseende bør listen suppleres med en forklarende note med en præcisering, der tillader producenterne at bruge senere supplementer til de gældende ændringsserier til disse FN/ECE-regulativer, selv hvis de ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(2) Der er konstateret nogle redaktionelle fejl i den liste over FN/ECE-regulativer, der er anført i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/208, som bør berigtiges.

(3) Redaktionelle rettelser til bilag IV til delegeret forordning (EU) 2015/208 og præcise henvisninger til de køretøjsklasser, som dette bilag finder anvendelse på, er nødvendige for en gnidningsløs gennemførelse ved de nationale myndigheder.

(4) De krav til styreapparatet, der er fastsat i bilag V til delegeret forordning (EU) 2015/208, bør tilpasses til den tekniske udvikling i overensstemmelse med ISO 10998: 2008 og med de krav i FN/ECE-regulativ nr. 79, der er medtaget på listen i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/208.

(5) Moderne landbrugs- og skovbrugstraktorer udsættes for elektromagnetiske signaler med en frekvens på op til 2 000 MHz. Bilag XV til delegeret forordning (EU) 2015/208 bør derfor ændres, så den også omfatter passende frekvensbånd til prøvning og bringes i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 10, som omfatter disse prøvningskrav og anvendes som et alternativ til de krav, der er fastsat i bilag XV.

(6) Moderne dyrkningsteknikker kræver brug af bredere dæk for at undgå jordpakning samt anvendelse af større redskaber. Derfor bør kravene til dimensioner og på hængskøretøjets masse som fastsat i bilag XXI til delegeret forordning (EU) 2015/208 tilpasses for så vidt angår køretøjets bredde på linje med hvad der allerede er tilladt i en række medlemsstater.

(7) Kravene vedrørende tilpasning af dimensioner medfører et behov for at tilpasse nogle af de krav, der er fastsat i bilagene til delegeret forordning (EU) 2015/208, nemlig bilag VII om synsfelt og forrudeviskere, bilag XII om belysningsanlæg, bilag XIV om køretøjets ydre og tilbehør, bilag XXVI om beskyttelse bagtil, bilag XXVII om sidebeskyttelse og bilag XXVIII om lad, da deres bestemmelser er direkte afhængige af den tilladte køretøjsbredde.

(8) Det anslås, at dødelige ulykker kan reduceres betydeligt ved at øge synligheden af landbrugs- og skovbrugskøretøjer ved at tilpasse kravene til passende skærpede belysningsinstallationer i bilag XII til delegeret forordning (EU) 2015/208.

(9) For at muliggøre en korrekt anvendelse af prøvningskravene i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208, er det nødvendigt at opdatere en bestemt matematisk formel, der er forbundet med denne prøvning.

(10) For at sikre beskyttelse af færdselssikkerheden, hvad angår påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr, som forordning (EU) nr. 167/2013 finder anvendelse på, bør kravene til mekaniske koblinger i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 tilpasses for at muliggøre brugen af 3-punkts mekaniske koblinger og forbedrede specifikationer for mekaniske koblingstyper på trukne køretøjer, der trækker andre køretøjer.

(11) Delegeret forordning (EU) 2015/208 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(12) I betragtning af, at nærværende forordning indeholder en række berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2015/208, bør den træde i kraft så hurtig t som muligt.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
09.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet