Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. januar 2019 om utfylling av EU-lovgivningen om typegodkjenning med hensyn til utmeldingen av Storbritannia fra Unionen

Regulation (EU) 2019/26 of the European Parliament and of the Council of 8 January 2019 complementing EU type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen, dvs. fra og med den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, ved enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2) Udtrædelsesaftalen som aftalt mellem forhandlerne indeholder ordninger, der gør det muligt at anvende EU-retlige bestemmelser på og i Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Hvis denne aftale træder i kraft, vil EU-typegodkendelseslovgivningen finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med denne aftale, og den vil ophøre med at finde anvendelse ved afslutningen af denne periode.

(3) Der blev fastlagt en omfattende retlig ramme for EU-typegodkendelse ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 167/2013, Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 168/2013 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/1628.

(4) Disse retsakter giver fabrikanter mulighed for at vælge, fra hvilken typegodkendelsesmyndighed, de ønsker at opnå en typegodkendelse, som gør det muligt for dem at markedsføre køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder på EU-markedet.

(5) Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ville i manglen af særlige bestemmelser medføre, at EF- typegodkendelser og EU-typegodkendelser, som tidligere er meddelt af den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige (»UK-typegodkendende myndighed«) i henhold til Unionens retsforskrifter, ikke længere ville kunne sikre adgangen til EU-markedet. Også fabrikanter, der er etableret i andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige har sådanne typegodkendelser. Mens køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er typegodkendt af Det Forenede Kongerige i henhold til Unionens retsforskrifter, kan markedsføres på EU-markedet, indtil EU-typegodkendelseslovgivningen ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, er det nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for at lette markedsføringen af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder på EU-markedet efter denne dato.

(6) På nuværende tidspunkt giver EU-typegodkendelseslovgivningen ikke mulighed for at foretage fornyet godkendelse af typer, som allerede er godkendt andetsteds i Unionen. Imidlertid bør fabrikanter være i stand til fortsat at fremstille køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der tidligere har været baseret på typegodkendelser meddelt af den UK-typegodkendende myndighed, og at fortsætte med at markedsføre sådanne køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder på EU-markedet. Det er derfor nødvendigt, at fabrikanterne får mulighed for at opnå nye typegodkendelser fra typegodkendende myndigheder i andre af Unionens medlemsstater end Det Forenede Kongerige.

(7) Denne forordning bør også sikre størst mulig frihed for fabrikanterne til fortsat at vælge den nye EU-typegodkendende myndighed. Navnlig bør fabrikantens valg ikke afhænge af samtykke fra den UK-typegodkendende myndighed eller eksistensen af eventuelle aftaler mellem den UK-typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige og den nye EU-typegodkendende myndighed.

(8) For at sikre den nødvendige retssikkerhed for alle de interesserede parter og sikre lige konkurrencevilkår for fabrikanterne er det nødvendigt på en gennemskuelig måde at fastsætte lige vilkår, der gælder i alle medlemsstaterne.

(9) For at muliggøre fortsat produktion og markedsføring af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder bør de krav, som deres typer skal overholde for at blive godkendt af den typegodkendende myndighed i en anden medlemsstat end Det Forenede Kongerige, være dem, der finder anvendelse på markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og ikke dem, der finder anvendelse på nye typer.

(10) Kravene til nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder gælder ligeledes for fabrikanter, der er i besiddelse af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige. Formålet med at fastsætte samme krav til godkendelse af typer i denne forordning som til markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er således at sikre lige vilkår for fabrikanter, der rammes af Det Forenede Kongeriges udtræden, og fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige.

(11) Intet i denne forordning bør forhindre køretøjsfabrikanten i på frivilligt grundlag at ansøge om EU-godkendelse af en køretøjstype, der tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, på grundlag af visse krav til nye typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, hvis køretøjstypen i øvrigt er identisk med den, som er godkendt i Det Forenede Kongerige.

(12) Ansøgninger om godkendelse af helt nye typer af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder bør ikke falde inden for denne forordnings anvendelsesområde.

(13) Det bør være muligt at basere typegodkendelser meddelt efter denne forordning på prøvningsrapporter, som allerede har været forelagt med henblik på at opnå typegodkendelse i Det Forenede Kongerige, hvis de krav, der danner grundlag for sådanne prøvningsrapporter, er uændrede. For at sikre en sådan fortsat brug af prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste, som Det Forenede Kongerige har givet underretning om, bør der ved denne forordning fastsættes en undtagelse fra kravet om, at en sådan teknisk tjeneste skal være udpeget af den myndighed, der udsteder typegodkendelsen, og at Kommissionen skal være underrettet herom af medlemsstaten. For også at omfatte den tid, hvor EU-typegodkendelseslovgivningen er ophørt med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, bør denne forordning desuden fastsætte en undtagelse fra de specifikke krav vedrørende udpegelse og underretning af tekniske tjenester i tredjelande.

(14) Endvidere bør de EU-typegodkendende myndigheder, eftersom de er fuldt ansvarlige for de nye EU-typegodkendelser, de meddeler, have mulighed for at kræve nye prøvninger for ethvert element i typegodkendelsen, hvis de skønner det nødvendigt.

(15) For så vidt som denne forordning ikke bestemmer andet, vil de generelle regler om EF-typegodkendelse og EU-typegodkendelse fortsat finde anvendelse.

(16) Der bør tages hensyn til, at den rolle, som de typegodkendende myndigheder tildeles, ikke ophører ved fremstillingen eller markedsføringen af et køretøj, et system, en komponent eller separat teknisk enhed, men strækker sig over flere år efter markedsføringen af sådanne køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Dette gælder navnlig forpligtelser vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning af køretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, og forpligtelser vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformationer og potentielle tilbagekaldelser af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Det er derfor nødvendigt, at den myndighed, der meddeler EU-typegodkendelse, overtager disse forpligtelser også for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er baseret på den samme type og allerede er markedsført på EU-markedet, på grundlag af UK-typegodkendelsen for at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed.

(17) Når fabrikanter anvender de procedurer, der er fastsat i denne forordning, kan deres UK-typegodkendelse blive ugyldig, før EU-typegodkendelseslovgivning ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige som følge af meddelelsen af en EU-typegodkendelse for samme type. Da fabrikanter ikke bør stilles ringere, fordi de har gjort brug af denne forordning, bør beholdningen af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af en gyldig UK-typegodkendelse, kunne markedsføres, registreres og ibrugtages, så snart fabrikanten har fået en ny EU-typegodkendelse, og så længe EU-typegodkendelseslovgivningen fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, forudsat at disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder fortsat opfylder de generelle krav i de retsakter, der er omhandlet i artikel 1. Eftersom tidspunktet for markedsføring, registrering og ibrugtagning kan variere, bør det tidspunkt, hvor det første af disse trin er taget, anvendes for at fastsætte de frister, der er fastlagt i denne forordning.

(18) Det er også nødvendigt, at en EU-typegodkendende myndighed overtager visse forpligtelser med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er markedsført på EU-markedet på baggrund af UK-typegodkendelser, som enten ikke længere er gyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke er søgt om EU-typegodkendelse. For at sikre, at der er en ansvarlig EU-typegodkendende myndighed, bør fabrikanter pålægges at anmode den EU-typegodkendende myndighed, der skal godkende typer, som tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, om at påtage sig forpligtelser vedrørende tilbagekaldelse, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning for deres køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er baseret på andre typer og allerede er markedsført på EU-markedet. For at begrænse omfanget af overtagne forpligtelser for den EU-typegodkendende myndighed, bør disse forpligtelser kun vedrøre køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder baseret på UK-typegodkendelser, der blev meddelt efter 1. januar 2008.

(19) Nationale myndigheders afgørelser, der er truffet i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, artikel 39, stk. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013 eller artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 168/2013, mens EU-typegodkendelseslovgivningen stadig finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og som tillader tilgængeliggørelse på markedet, registrering, salg eller ibrugtagning af restkøretøjer, der er af en type, hvis UK-typegodkendelse er blevet ugyldig før den dato, hvor EU-typegodkendelseslovgivningen ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, bør fortsat være gældende.

(20) De undtagelser og overgangsbestemmelser, der gælder for motorer eller køretøjer og mobile ikkevejgående maskiner, hvori sådanne motorer er monteret, jf. artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7 og 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628 og retsakter, der er vedtaget på grundlag af artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8, artikel 28, stk. 6, og artikel 53, stk. 12, i forordning (EU) nr. 167/2013, der tillader markedsføring af sådanne motorer, køretøjer og mobile ikkevejgående maskiner uden krav om en gyldig typegodkendelse, bør fortsat finde anvendelse.

(21) Målet for denne forordning, nemlig at supplere direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 med særlige regler vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(22) For at give fabrikanterne mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at straks at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden med hensyn til EU-typegodkendelseslovgivningen, bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.01.2019
Anvendelsesdato i EU
13.01.2019
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.02.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet