Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: supplerende bestemmelser angående Brexit

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om supplering av EU-lovgivningen om typegodkjenning med hensyn til utmeldingen av Storbritannia fra Unionen

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council complementing EU type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Siste nytt

Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 24.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der ved en ratificeret udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, vil al primær og afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen"). Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

Med forbehold af eventuelle overgangsordninger i en eventuel udtrædelsesaftale vil EU's retlige rammer for typegodkendelse for en række produkter ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige med virkning fra anvendelsesdatoen, herunder:

• direktiv 2007/46/EF om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer (erstattes af en forordning, som finder anvendelse fra den 1. september 2020)

• forordning (EU) nr. 168/2013 om typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

• forordning (EU) nr. 167/2013 om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer og

• forordning (EU) 2016/1628 om typegodkendelse af motorer til brug i mobile ikkevejgående maskiner.

Dette betyder også, at den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige vil ophøre med at være en EU-typegodkendende myndighed og ikke længere vil kunne udøve nogen af de beføjelser og forpligtelser, der er fastsat i EU-lovgivningen for typegodkendende myndigheder. Fabrikanter, som tidligere har opnået godkendelse i Det Forenede Kongerige, vil således skulle opnå nye godkendelser fra de typegodkendende myndigheder i EU-27, herunder for produkter, der allerede fremstilles, for at sikre fortsat overholdelse af EU-lovgivningen og opretholde adgangen til EU-markedet.

Mens de retlige rammer for disse produkter fastsætter proceduremæssige krav, der harmoniserer meddelelsen af typegodkendelse i hele EU, gør visse beskyttelsesforanstaltninger det vanskeligt for de pågældende fabrikanter at træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af overholdelsen af lovgivning og forretningskontinuitet, når EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

For eksempel kan fabrikanter i henhold til EU-typegodkendelsessystemet frit vælge den typegodkendende myndighed, som de vil indsende deres ansøgning om typegodkendelse til. Systemet tillader imidlertid ikke, at der skiftes myndighed efter meddelelse af godkendelse, ligesom en myndighed ikke kan ændre en godkendelse, der er udstedt af en anden myndighed. Ligeledes kræves det i typegodkendelseslovgivningen, at en typegodkendende myndighed kun accepterer prøvningsrapporter fra tekniske tjenester, som dens respektive medlemsstat på forhånd har udpeget og anmeldt til Kommissionen. Desuden er det et grundlæggende princip i typegodkendelsessystemet, at et produkt kun må godkendes efter de krav, der finder anvendelse på nye typer (i modsætning til nye køretøjer) på tidspunktet for meddelelse af godkendelsen. Endelig kan den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige, når denne er ophørt med at være en EU-typegodkendende myndighed, ikke længere sikre produktionens overensstemmelse og overensstemmelse efter ibrugtagning af produkter, der allerede er i omsætning. Der er også brug for en ansvarlig typegodkendende myndighed til at tilbagekalde produkter, som ikke er i overensstemmelse med de sikkerheds- og miljømæssige krav.

Disse problemer skaber betydelig retsusikkerhed for fabrikanter med typegodkendelser fra Det Forenede Kongerige. Formålet med dette forslag er at tackle problemerne ved på meget målrettet vis at foretage en midlertidig ændring af de eksisterende regler for at tillade de berørte fabrikanter at opnå nye EU-27-godkendelser, som erstatter deres eksisterende produkter godkendt i Det Forenede Kongerige. Forslaget:

• tillader udtrykkeligt de berørte fabrikanter at ansøge en typegodkendende myndighed i EU-27 om nye godkendelser for eksisterende typer

• tillader, at prøvninger, der understøtter UK-typegodkendelserne, ikke behøver gentages, fordi den tekniske tjeneste ikke på forhånd var blevet udpeget og underrettet af en typegodkendende myndighed i EU-27.

• sikrer, at sådanne godkendelser kan meddeles, hvis kravene til sådanne køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er opfyldt for de pågældende nye typer

• indeholder tiltag, der skal hjælpe med at finde nye typegodkendende myndigheder for de produkter, der allerede er på markedet før udtrædelsen for at undgå en situation, hvor der ikke findes en myndighed, som er ansvarlig for at udføre overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning eller for en eventuel fremtidig tilbagekaldelse af produkter.

Forslagets bestemmelser mindsker ikke kravene vedrørende de sikkerheds- eller miljømæssige præstationer for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder. Det giver ikke fabrikanter med UK-typegodkendelser nogen fordele i forhold til fabrikanter med typegodkendelser fra EU-27. Tværtimod vil initiativet blot gøre det muligt for fabrikanterne fortsat at fremstille deres produkter i overensstemmelse med de gældende retlige krav uden at afbryde deres eksisterende produktion, hvilket ville kunne have betydelige sociale og økonomiske konsekvenser. Ved at fremme fabrikanternes overholdelse af EU-retten, vil initiativet også sikre beskyttelsen af forbrugere og borgere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet